EE KNJIGE DOMAĆIH AUTORA 1
 

   
 

Sadržaj knjige "PLANIRANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA", autor I. Škokljev

Uvod 1

I Inženjerska ekonomija 7

Problem I.1 Kapital. Interes. Interesna stopa. Vreme upotrebe kapitala. Prosti i složeni interes. Anticipativno i dekurzivno računanje interesa. 7

Problem I.2 Formule za proračun složenih interesnih faktora. 7

Problem I.3 Bankarska kamata. Štednja. Prinos. Dijagram novčanog toka. 9

Problem I.4 Trošak propuštene prilike. Minimalna, atraktivna stopa prinosa (MARR). 11

Problem I.5 Diskontovanje. 12

Problem I.6 Sadašnja vrednost troška propuštene prilike. 13

Problem I.7 Faktor aktualizacije uniformnog niza. Faktor povraćaja kapitala, primer I. 14

Problem I.8 Faktor povraćaja kapitala, primer II. 15

Problem I.9 Faktor buduće vrednosti uniformnog niza. 16

Problem I.10 Faktor akumulacije uniformnog niza, primer I. 17

Problem I.11 Analitička veza između faktora povraćaja kapitala i faktora akumulacije uniformnog niza. Granična vrednost faktora sadašnje vrednosti uniformnog niza. 18

Problem I.12 Periodično podizanje iznosa iz banke. 19

Problem I.13 Uniformni niz sa godišnjom inflacijom. Izravnati godišnji ekvivalent inflacionog niza. 19

Problem I.14 Povraćaj zajma kada nema inflacije i kada postoji inflacija. 22

Problem I.15 Kvartalna kamata. Kvartalna rata otplate zajma. 23

Problem I.16 Faktor akumulacije uniformnog niza, primer II. 24

Problem I.17 Trošak povraćaja kapitala, primer I. Ostatna vrednost. 25

Problem I.18 Trošak povraćaja kapitala, primer II. 25

Problem I.19 Regularni anuitet. Odloženi anuitet. 27

Problem I.20 Ekonomski kriterijum za prihvatanje angažovanja na projektu. Jednačina aktualizovanih novčanih tokova. Metode za određivanje ekonomske efektivnosti investicija. 32

Problem I.21 Sadašnja vrednost projekta. 33

Problem I.22 Godišnji ekvivalent vrednosti investicionog projekta. 33

Problem I.23 Metoda interne stopa prinosa (IRR). 35

Problem I.24 Metoda eksterne stope prinosa (ERR). 38

Problem I.25 Metoda perioda otplate. 40

Problem I.26 Metoda analize koristi i troškova (BC). 42

Problem I.27 Poređenje godišnje vrednosti troškova za tri alternative projekta. 43

Problem I.28 Primena metode analize koristi i troškova za tri alternative projekta, primer I. 45

Problem I.29 Primena metode analize koristi i troškova za tri alternative projekta, primer II. 49

Problem I.30 Amortizacija. 50

Problem I.31 Pravolinijska amortizacija. Knjigovodstvena vrednost osnovnog sredstva. 52

Problem I.31 Metoda sume broja godina (SYD). 53

Problem I.31 Metoda sume broja godina (SYD), primer I. 53

Problem I.34 Ubrzana šema za povraćaj kapitalnih troškova (ACRS). 55

II Prognoza potrošnje 57

Problem II.1 Posledice neostvarene prognoze potrošnje. 57

Problem II.2 Veličine koje opisuju potrošnju električne energije, koje se prognoziraju. 58

Problem II.3 Metodologije planiranja razvoja potrošnje električne energije. 59

Problem II.4 Nezavisne ili ekstrapolacione metode. Funkcionalne zavisnosti. 60

Problem II.5 Metoda minimuma sume kvadrata odstupanja. 62

Problem II.6 Matematički model za aproksimaciju niza merenja pravom. Tabela za izračunavanje konstanti. 63

Problem II.7 Aproksimacija potrošnje energije pravom. Disperzioni dijagram. 65

Problem II.8 Aproksimacija niza opservacija logaritamskom pravom. Tabela za izračunavanje konstanti. 66

Problem II.9 Aproksimacija potrošnje energije logaritamskom pravom. 69

Problem II.10 Aproksimacija niza opservacija logaritamskom parabolom. Tabela za izračunavanje konstanti. 73

Problem II.11 Aproksimacija potrošnje energije logaritamskom parabolom. 76

Problem II.12 Prognoza potrošnje električne energije na način zavisne (korelacione) metodologije. Korelaciona jednačina. Koeficijent korelacije. 79

Problem II.13 Primer za linearnu korelaciju dve veličine. 79

Problem II.14 Korelacija pravom. Koeficijent korelacije. Kriterijum korelacije. 80

Problem II.15 Korelacija bruto nacionalnog dohotka i ukupne potrošnje energije po korelacionoj pravoj. 82

III Planiranje izvora 88

Problem III.1 Procenat rezerve. Metoda gubitka najvećeg generatora. Metoda očekivanog gubitka opterećenja. 88

Problem III.2 Korelacija bruto nacionalnog dohotka i ukupne potrošnje energije po korelacionoj pravoj. 88

Problem III.3 Metoda procenta rezerve. Kada treba uvesti novu generatorsku jedinicu. 90

Problem III.4 Rezerva od dva generatora u sistemu. Intervali planiranja. Dopunska snaga izvora. Konstantna stopa porasta potrošnje p. Pitanje izbora nominalne snage jedinice generatora u razvoju izvora. 95

Problem III.5 Specifična cena generatora. Specifična cena referentnog generatora. Izračunavanje faktora a. 100

Problem III.6 Dijagram relativne cene generatorske jedinice (%/gen). Dijagram relativne specifične cene generatora (%/kW). 101

Problem III.7 Procenat dodatne snage generisanja od maksimalne snage opterećenja. Broj dodatnih generatora, cena generatora, cena investicija, za različite stope porasta potrošnje p u funkciji faktora veličine generatorske jedinice a. 102

Problem III.8 Raspoloživi proizvodni elektroenergetski kapaciteti elektroenergetskog sistema SR Jugoslavije. 106

Problem III.9 Simulacija proizvodnje elektrane. Dijagram trajanja opterećenja. Specifična cena ili jedinični investicioni trošak generatora. Jedinični troškovi goriva. Specifična potrošnja toplote. 108

Problem III.10 Dinamičko programiranje. Dijagram prelaska. Optimalna strategija razvoja izvora. Tehnika potpunog prebrojavanja stanja. 116

Problem III.11 Bellman-ov princip optimalnosti. 119

Problem III.12 Dinamičko programiranje unapred. 120

Problem III.13 Važnost eksploatacionih troškova. Nužnost preciznije analize preko diferencijalnih troškova potrošnje toplote. 121

Problem III.14 Dnevni dijagram opterećenja. Osnovne veličine i relativne karakteristične veličine dijagrama opterećenja. Podela dnevnog dijagrama opterećenja. Dijagram trajanja opterećenja. 122

Problem III.15 Instalisana snaga elektrane. Maksimalna snaga elektrane. Raspoloživa snaga elektrane. Maksimalni protok hidroelektrane. Srednja godišnja proizvodnja hidroelektrane. Maksimalna proizvodnja hidroelektrane. Vreme pražnjenja akumulacionog bazena. Energetska vrednost akumulacionog bazena. Protočne, akumulacione sa dnevnom i akumulacione hidroelektrane sa sezonskom akumulacijom. Maksimalna proizvodnja termoelektrane. 125

Problem III.16 Akumulaciona hidroelektrana sa dnevnom akumulacijom. 126

Problem III.17 Akumulaciona hidroelektrana sa sedmičnom akumulacijom. 131

Problem III.18 Kriterijum za popunjavanje dnevne krive trajanja opterećenja. Uslov tehničkog minimuma u termoelektranama. 135

Problem III.19 Popunjavanje dnevne krive trajanja opterećenja proizvodnjom iz termoelektrane i dve protočne hidroelektrane. 137

Problem III.20 Popunjavanje dnevne krive trajanja opterećenja proizvodnjom iz termoelektrane i akumulacione hidroelektrane. 139

Problem III.21 Akumulaciona hidroelektrana (AHE) plasira i masksimalnu snagu i celokupnu svoju energiju. 140

Problem III.22 Kriterijum uklapanja proizvodnje iz više AHE. Rad dve AHE različitih maksimalnih snaga i različite relativne moguće proizvodnje. 141

Problem III.23 Popunjavanje dnevnog dijagrama opterećenja proizvodnjom iz akumulacione hidroelektrane sa sedmičnom akumulacijom i termoelektrane. 143

Problem III.24 Redosled popunjavanja konzumnog okvira. 146

Problem III.25 Dijagram energija-snaga. 149

Problem III.26 Bilans aktivne snage i energije elektroenergetskog sistema. 151

Problem III.27 Simulacija proizvodnje izvora i ograničenja mreže. Propusna moć voda. Korektivna akcija u slučaju povrede ograničenja prenosa. 152

Problem III.28 Definicije u vezi sa ograničenjima kapaciteta prenosa. 157

IV Elementi pouzdanosti: LOLP metoda 159

Problem IV.1 Pouzdanost. 159

Problem IV.2 Dogođaj. Isključivi i komplementarni događaji. Intenzitet otkaza elementa. 160

Problem IV.3 Izračunavanje verovatnoće. 162

Problem IV.4 Pravila za kombinovanje verovatnoća. 162

Problem IV.5 Raspodela verovatnoće. 165

Problem IV.6 Eksperiment. Binomna raspodela verovatnoće. 167

Problem IV.7 Raspoloživost redne veze. 168

Problem IV.8 Raspoloživost paralelne veze. Potpuno redundantan sistem. 170

Problem IV.9 Raspoloživost šeme I. 172

Problem IV.10 Raspoloživost šeme II. 172

Problem IV.11 Rangiranje varijanti mreže prema kriterijumu “što veće pouzdanosti za što veći broj potrošača”. 173

Problem IV.12 Šema sa dvostranim napajanjem. 177

Problem IV.13 Dijagram prelaza. Stanja sistema. 179

Problem IV.14 Ispad (otkaz). Prinudni ispad. Planirani ispad. 180

Problem IV.15 Stanja raspoloživosti elektrane I. Dijagram prelaza I. 181

Problem IV.16 Stanja raspoloživosti elektrane II. Dijagram prelaza II. 183

Problem IV.17 LOLP metoda. 184

Problem IV.18 Adekvatnost rezerve sistema po LOLP metodi. 187

Problem IV.19 LOLP metoda u različitim scenarijima razvoja sistema. 197

Problem IV.20 LOLP metoda i prognoza opterećenja. 202

Problem IV.21 Pristup problemu planiranja remonta. 207

Problem IV.22 LOLP metoda i planiranje remonta. 210

Problem IV.23 LOLP metoda u različitim uklopnim šemama sistema. 214

Problem IV.24 Mreža. Deklarisanje stanja. 221

V Planiranje mreža 223

Problem V.1 Planiranje razvoja prenosnih mreža. Tradicionalni postupak planiranja mreža. Koncept sigurnosti. Proračun tokova snaga. Etape planiranja razvoja mreže. 223

Problem V.2 Statička sigurnost elektroenergetskog sistema. 225

Problem V.3 Razlika između pouzdanosti, sigurnosti i stabilnosti elektroenergetskog sistema. 226

Problem V.4 Kriterijumi, faze i metode planiranja prenosnih mreža. 227

Problem V.5 Etape heurističkog pristupa planiranju prenosnih mreža. 228

Problem V.6 DC proračun tokova snaga u matričnoj formulaciji. 230

Problem V.7 “Greška” DC proračuna tokova snaga. 235

Problem V.8 Analiza statičke sigurnosti po (n-1)-kriterijumu. 236

Problem V.9 Metoda sukcesivnog širenja mreže. 241

Problem V.10 Analiza osetljivosti. Indeks efikasnosti. 242

Problem V.11 Akcije koje mogu da se preduzmu u cilju rasterećenja preopterećene grane. 248

Problem V.12 Heuristički postupak rasterećenja baziran na preraspodeli generisanja u mreži sistema. 249

Problem V.13 Klasifikacija gubitaka u mrežama elektroenergetskog sistema.Posledice postojanja gubitaka. 253

Problem V.14 Određivanje parametara režima na jednom kraju impedanse pomoću parametara režima na drugom kraju. Gubici, ili snaga koju prima redna impedansa u funkciji snage koju odaje element sa dva para krajeva. 254

Problem V.15 Gubici snage i energije po elementu trofaznog, uravnoteženog sistema u ustaljenom stanju. Vreme trajanja maksimalne snage T M. Metoda vremena trajanja maksimalnih gubitaka t M . 256

Problem V.16 Nominalni gubici u bakru transformatora. Nominalni gubici u gvožđu transformatora. 259

Problem V.17 Gubici snage i energije u radijalnoj distributivnoj mreži I. Primena metode vremena trajanja maksimalnih gubitaka t M . 260

Problem V.18 Gubici snage i energije u radijalnoj distributivnoj mreži II. Primena metode vremena trajanja maksimalnih gubitaka t M . 262

Problem V.19 Gubici snage i energije u radijalnoj distributivnoj mreži III. Primena metode vremena trajanja maksimalnih gubitaka t M . 263

Problem V.20 Izračunavanje gubitaka aktivne snage i aktivne energije po metodi Holmgreen-Rung. 265

Problem V.21 Kategorije potrošnje, pokazatelji potrošnje. 266

Problem V.22 Veza t -metode i Holmgreen-Rung metode. 271

Problem V.23 Godišnji troškovi gubitaka po metodi Holmgreen-Rung. 272

Problem V.24 Veza između procene gubitaka u mreži sistema, prognoze opterećenja i snage izvora. 275

Dodatak 277

Problem D.1 DCXLS. Vizualizacija. Porast opterećenja potrošača. Porast snage izvora. Pojavljivanje uskih grla u mreži sistema. 277

Problem D.2 SADCLF. Prenosna funkcija mreže, simbolički. Planiranje razvoja mreže. Vizualizacija. Analiza osetljivosti. Klasična numerička analiza. Prednosti objektno -orijentisanog pristupa. 281

Literatura 289

 
  Web Analytics