elektroenergetika

Potpisan sporazum o dodeli 12,5 miliona evra za Transbalkanski koridor
22 Feb 2021 - telegraf, EE

Sporazum o dodeli investicionih sredstva od 12,5 miliona evra za projekat Transbalkanskog Koridora, izgradnje novog dvostrukog 400 kV dalekovoda Obrenovac-Bajina Bašta, potpisan je danas u Vladi Srbije.

Sporazum su potpisali ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, direktorka Elektromreže Srbije (EMS) Jelena Matejić i direktor kancelarije nemačke KfW banke u Srbiji Rudiger Hartman.

Potpisivanju sporazuma prisustvovao je ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib.

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da je izgradnja Transbalkanskog koridora važna za Srbiju, jer će našoj zemlji omogućiti bolju i kvalitetniju snabdevenost električnom energijom, smanjiće gubitke, ali i povezaće Srbiju sa regionom.

Nakon potpisivanja Sporazuma o dodeli investicionih sredstava za deonicu Obrenovac-Bajina Bašta u okviru Transbalkanskog koridora, Mihajlović je rekla da je ukupna vrednost tog koridora 157 miliona evra, a da će biti dug 321 kilometar.

Za deonicu Obrenovac - Bajina Bašta danas je obezbeđen grant od 12,5 miliona evra, a Mihajlović ističe da će dužina te deonice biti 109 kilometara, a njena ukupna vrednost je 60 miliona evra.

Mihajlović je navela da je u okviru Transbalkanskog koridora završena jedna od deonica koja povezuje Srbiju i Rumuniju, da su u toku radovi na deonici od Kragujevca do Kraljeva i izrazila nadu da će uskoro biti potpisan sporazum o investicionim sredstvima za još jednu deonicu Transbalkanskog koridora od Bajine Bašte do granice sa BiH i Crnom Gorom.

- Transbalkanski koridor omogućiće ono što je negde i naša vizija, a to je da budemo tranzitni koridor i u energetici, ne samo u saobraćaju - rekla je Mihajlović.

Istakla je da naša visokonaponska mreža mora da bude najbolja i da bude na 400kV, ali i da naše trafostanice moraju da budu nove ili dodatno opremljene.

Mihajlović je zahvalila Vladi Nemačke i Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) na saradnji u mnogim projektima i dodala da je vrednost projekata koje Srbija radi sa KfW bankom vredni 830 miliona evra.

Takođe, zahvalila je Evropskoj uniji na partnerskom radu i na grantu za jednu od deonica za Transbalkanski koridor.

Transbalkanski koridor za prenos elektricne energije - detaljnije informacije - fajl iz EMS-aTRANSBALKANSKI KORIDOR SRBIJA

U skladu sa nacionalnim planom razvoja, regionalnim investicionim planom i panevropskim planom, Elektromreža Srbije već nekoliko godina radi na izgradnji sistema za prenos električne energije 400kV naponskog nivoa nazvan „Transbalkanski koridor”. Transbalkanski koridor će predstavljati značajnu kariku prenosnog sistema, kako Republike Srbije, tako i jugoistočne Evrope. Do sada je završen interkonektivni dalekovod Pančevo – Rešica, a krenula je izgradnja 400 kV dalekovoda koji povezuje TS Kragujevac 2 i TS Kraljevo 3. Podizanje naponskog nivoa u trafostanici Kraljevo 3 na 400 kV je, takođe, deo ovog velikog investicionog projekta. Naredni logičan korak predstavlja podizanje naponskog nivoa prenosne mreže zapadne i centralne Srbije na 400 kV naponski nivo. To će se postići povezivanjem trafostanica Obrenovac i Bajina Bašta novim dvosistemskim dalekovodom. Planirani vod biće dug oko 109 kilometara i imaće 311 stubova tipa „bure”. Trasa dalekovoda u određenoj meri koristi trase postojećih dalekovoda broj 204 i 213/1. Ipak, odlike terena su veoma kompleksne što će predstavljati poseban izazov za projektante, kao i kasnije prilikom samog izvođenja. Gledano iz pravca Obrenovca teren je u početku ravan, ali uz učestala naseljena mesta koja je neophodno obići na propisanoj udaljenosti. Južno od Valjeva trasa dalekovoda se penje na planinske masive sa kojih se spušta, praktično tik ispred trafostanice Bajina Bašta. Na pojedinim mestima, dalekovod će se naći i na visini od preko 110 metara. Zbog veoma složenih klimatskih paramatera i činjenice da je na nekoliko mesta neophodno savladati raspone veće od 800 metara, za potrebe ovog projekta biće razvijena i dva potpuno nova stuba koji će proširiti familiju 400 kV stubova tipa „bure” koja se koristi u mreži EMS-a.

Pod trećom sekcijom „Transbalkanskog koridora” obuhvaćena je i rekonstrukcija i dogradnja postojeće TS 220/35 kV Bajina Bašta u TS 400/220/35 kV Bajina Bašta. Postojeća TS 220/35 kV Bajina Bašta sagrađena je 1963. godine i jedna je od najstarijih transformatorskih stanica u prenosnom sistemu Republike Srbije. Na ovu TS priključeno je jedanaest 220 kV dalekovoda, uključujući 220 kV dalekovode ka Crnoj Gori, centralnoj Srbiji i regionu Beograda. Takođe, obe elektrane, RHE Bajina Bašta i HE Bajina Bašta, priključene su na spomenutu trafostanicu, te je čine veoma važnom u prenosnom sistemu Republike Srbije i regiona. U okviru kompleksa TS Bajina Bašta planirano je zadržavanje postojećeg postrojenja uz ugradnju odvodnika prenapona u dva postojeća dalekovodna polja, koja, ovom rekonstrukcijom, postaju transformatorska polja novih autotrans-formatora 400/220 kV, 400 MVA i izgradnja postrojenja 400 kV, izvan sada ograđenog kompleksa TS Bajina Bašta, u produžetku postrojenja 220 kV sa četiri dalekovodna polja, dva transformatorska polja, jednim spojnim poljem i dva glavna sistema sabirnica dalekovoda.

TRANSBALKANSKI KORIDOR CRNA GORA

Transbalkanski koridor je skup elemenata elektroprenosne mreže na 400 kV naponskom nivou, koji treba da omogući bolje međusobno energetsko povezivanje Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, ali i njihovo povezivanje sa neposrednim okruženjem. Ovaj klaster čini Projekat interkonekcije Crna Gora – Italija (novi podmorski kabl Lastva (CG) – Villanova (IT), konvertorske stanice u Italiji i Crnoj Gori i TS 400/110/35 kV „Lastva“),kao i projekti izgradnje i pojačanja unutrašnje 400 kV mreže u Crnoj Gori, Srbiji, kao i izgradnja interkonektivnih dalekovoda 400 kV između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Transbalkanski koridor ima za cilj da poboljša uslove za prenos električne energije iz pravca sjevera ka južnom dijelu regiona i na taj način omogući dalju integraciju tržišta električne energije, kao jednog od prioriteta evropske energetske politike.

Sekcija Transbalkanskog koridora koja prolazi kroz Crnu Goru obuhvata slJedeće projekte:

-DV 400 kV „Lastva – Pljevlja“ ( dionice DV 400 kV Lastva – Čevo i DV 400 kV Čevo – Pljevlja), uključujući i TS 400/110/35 kV „Lastva“;

-DV 400 kV „Pljevlja – Bajina Bašta“ (dionica kroz Crnu Goru);

-Prateće rekonstrukcije i ojačanja u sistemu: rekonstrukcija sistema zaštita i zamjene VN opreme u više prenosnih trafostanica.

Kao dio Transbalkanskog koridora, ovi projekti su u izradi desetogodišnjeg plana razvoja mreže ENTSO-E (TYNDP), uvršteni u listu projekata od pan-evropskog značaja. Koridor je diektan nastavak projekta od zajedničkog interesa članica Evropske unije (PCI liste za 2013. i 2015. godinu) – 3.19. – podmorski kabal Italija-Crna Gora.

Cijeli koridor, predviđen desetogodišnjim planom razvoja mreže ENTSO-E (TYNDP), uključuje i sljedeće projekte na teritoriji susjednih zemalja:

DV 400 kV „Višegrad – Bajina Bašta“;

DV 400 kV“ Obrenovac – Bajina Bašta“ i

DV 400 kV „Kragujevac – Kraljevo“.

DV 400 kV “Pljevlja 2-Bajina Bašta”:

Projekat DV 400 kV „Pljevlja 2-Bajina Bašta“, na teritoriji Crne Gore podrazumijeva izgradnju:

dvostrukog 400 kV dalekovoda Pljevlja-granica sa Srbjom, dužine 15,7 km
dva nova dalekovodna polja 400 kV u TS „Pljevlja 2“.

U prethodnom periodu je izrađena Studija izvodljivosti nove interkonekcije 400 kV između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine koja je dobila pozitivno mišljenje 2015. godine.

Finansiranje Transbalkanskog koridora – sekcija Crna Gora, finasiraće se kombinacijom finansijskih sredstava CGES-a, kreditnih aranžamna sa EBRD-om i KfW bankom, kao i sredstavima koje je u okviru „Berlinskog procesa“ na Samitu „Zapadnobalkanske šestorke“, održanom u Beču 2015. godine, dodijelila Evropska Komisija (grant), za čiju je realizaciju ovlašćena njemačka razvojne banke (KfW).Povezane vesti SRBIJA

14 Apr 2021 Sporazum za Transbalkanski koridor od Obrenovca do Bajine Bašte rts

13 Apr 2021 Izgradnja Transbalkanskog koridora značajna za energetsku stabilnost Srbije i Crne Gore ekapija, EE

22 Feb 2021 Potpisan sporazum o dodeli 12,5 miliona evra za Transbalkanski koridor telegraf, EE

1 Feb 2021 Podrška izgradnji Transbalkanskog energetskog koridora dnevnik

14 Jan 2021 Kupovina od 7 miliona brine komšije b92

5 Okt 2020 TRANSBALKANSKI KORIDOR NASTAVLJA KA ZAPADNOJ SRBIJI ems

7 Sep 2020 Potpisan ugovor o dogradnji i opremanju trafostanica u Kragujevcu i Kraljevu ems

26 Jul 2020 EMS: BUDUĆNOST NE MOŽE DA ČEKA ems

16 Jun 2020 Počela gradnja dalekovoda od Kragujevca do Kraljeva rtv

25 Mar 2020 Potpisan ugovor o izgradnji 400kV dalekovoda emsWeb Analytics