elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Glavni menadžer održavanja (elektro)
16.08.2023 - Messer Tehnogas Bor

Messer Tehnogas a.d. Bor

Glavni menadžer održavanja (elektro)

Opis posla:
Učestvovanje u izradi planova održavanja na lokaciji i u okviru centralnog održavanja, saglasno tehničkoj dokumentaciji i preporukama isporučilaca opreme, kao i u izradi planova revitalizacije i unapređenja opreme;
Komunikacija sa rukovodiocem i glavnim menadžerima centralnog održavanja u slučaju potrebe angažovanja CO za rešavanje zastoja u radu postrojenja na lokaciji za koju je odgovoran;
Učestvovanje u aktivnostima centralnog održavanja, a po nalogu rukovodioca centralnog održavanja;
Vođenje potrebne tehničko-tehnološke dokumentacije za postrojenja i opremu na lokaciji, vođenje evidencije o stanju opreme i o izvršenim poslovima preventivnog i tekućeg održavanja, periodičnim pregledima, remontu postrojenja ili njegovog dela;
Rad na detekciji uzroka kvarova i havarija kao i na iznalaženju rešenja za sanaciju istih;
Saradnja sa davaocima usluga održavanja i nadzor nad kvalitetom njihovog radova iz svoje nadležnosti;
Obezbeđivanje i kontrola uslova za izdavanje dozvole za poslove zavarivanja;
Kvalitativni i kvantitativni pregledi prispele opreme u prisustvu predstavnika isporučioca opreme, izrada zapisnika i protokola i nadzor nad njenim uskladištenjem; reklamacija oštećenja ili neispravnosti isporučene opreme;
Priprema dokumentacije i realizacija naplate nastalih šteta od osiguravajućih kompanija;
Pridržavanje i sprovođenje mera sistema upravljanja rizikom od hemijskog udesa na lokaciji svog mesta rada;
Sprovođenje i kontrola sprovođenja zakonskih i internih propisa i procedura vezanih za bezbednost i zdravlje na radu (uključujući i obaveznu pravilnu upotrebu propisanih ličnih zaštitnih sredstava), PPZ, ekologiju, standarde kvaliteta, GMP regulativu;
Drugi poslovi u okviru svoje stručnosti, a po nalogu rukovodioca centralnog održavanja i/ili rukovodioca proizvodnje/punionica na lokaciji;
Odgovornost:
Rukovodiocu proizvodnje/punionica na lokaciji;
Rukovodiocu centralnog održavanja.

Opšti uslovi:
Stručna sprema: poželjno VII ili VI stepen;
Naziv struke: elektro struka;
Radno iskustvo: 2 godine na poslovima održavanja;
Posebni zahtevi: Rad na kompjuteru; engleski ili nemački jezik; Vozačka dozvola B kategorije (PC, E/N, „B“).

Ako smatrate da ste pouzdan saradnik i volite da radite u timu uspešnih profesionalaca, biografiju na srpskom ili engleskom jeziku možete da pošaljete elektronskim putem.
Povezani POSLOVI

16.08.2023 Glavni menadžer održavanja (elektro) Messer Tehnogas Bor

27.05.2021 Electrical engineer for HV, MV and LV systems Messer Tehnogas BeogradWeb Analytics