elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Inženjer elektroenergetike
16.10.2021 - RZD International Beograd

RZD International d.o.o. ogranak Beograd

Inženjer elektroenergetike

Опис радног места:
Организује и спроводи електромонтажне радове на мрежама са напоном до 35 KV, спољашњој расвети железничких станица, трафо-станица, дистрибутивним пунктовима, унутрашњим мрежама зграда.
У случају потребе доноси одлуке у току пројектних радова, монтаже и подешавања опреме о измени појединих пројектних решења, замени и/или модернизацији чворишта и опреме инсталација за снабдевање електричном енергијом.
Врши технички надзор над извођењем грађевинско – монтажних радова. Учествује у пријему завршених грађевинско – монтажних радова и објеката, састављању техничке документације. Учествује у раду комисије за пријем грађевинских објеката и њихову предају на употребу.
Контролише извођење планова градње, усклађеност обима, рокова и квалитета грађевинских радова, квалитета коришћених материјала, елемената, конструкција у складу са грађевинским нормативима и прописима, стандардима, техничким условима и профилним железничким инструкцијама.
Припрема термин-плана извођења радова и контролише њихово извршење, усклађује их са Наручиоцем и подизвођачима.
Припрема спецификације обима радова и предмера и предрачуна, усклађује их са Наручиоцем и Подизвођачима.
Проверава објекте изградње железничке инфраструктуре

Потребна квалификација и други услови:
Високостручно техничко образовање.
Радно искуство: на инжењерско-техничком радном месту у области текућег одржавања, ремонта или производње погонских енергетских уређаја (високи и/или ниски напон) – најмање 7 година.
Обавезно поседовање лиценце 450, пожељна лиценца 451.

Додатни услови:
Познавање законодавних и нормативно-правних аката, прописа и методолошких материјала у вези са изградњом, реконструкцијом и текућим одржавањем мрежа напона до 35 KV, трафо-станица, унутрашње опреме зграда, спољашње расвете железничких станица, громобранске заштите.
Познавање технолошких процеса за све врсте ремонта мрежа напона до 35 KV, трафо-станица, унутрашње опреме зграда, спољашње расвете железничких станица.
Познавање основних захтева у вези са техничком документацијом, материјалима и резервним деловима за мреже са напоном до 35 KV, трафо-станица, унутрашње опреме зграда, спољашње расвете железничких станица.
Познавање важећих правила за рад железничке инфраструктуре, националних стандарда, европских норми и техничких спецификација за електричне мреже напона до 35 KV, трансформаторске подстанице, мреже унутрашње електричне опреме зграда, спољашње расвете железничких станица, громобранске заштите.
Познавање процедуре пријема у рад електричних мрежа напона до 35 KV, трансформаторских станица, мрежа унутрашње електричне опреме зграда, мрежа спољашње расвете железничких станица након поправки, грађевинских радова.

Услови:
Пријава у складу са Законом о раду РС.
Полиса добровољног здравственог осигурања.
Зарада се договара са успешним кандидатом.
Povezani POSLOVI

16.10.2021 Inženjer elektroenergetike RZD International Beograd

9.11.2016 Inženjer elektroenergetike operativnog odeljenja RZD International BeogradWeb Analytics