elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Vodeći inženjer za visokonaponsku opremu (2), Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC (4), Inženjer za planiranje i analizu investicionih planova, Elektro inženjer za gradnju investicionih objekata
26.02.2021 - Elektromreža Srbije Beograd

Elektromreža Srbije a.d. Beograd

Vodeći inženjer za visokonaponsku opremu

Водећи инжењер за високонапонску опрему
у оквиру Дирекције за техничку подршку преносном систему
(2 извршиоца)

Од тебе се очекује да:
Кoординираш поправке трансформатора, пружаш технолошку подршку и вршиш праћење поправки
Организујеш и планираш поправке трансформатора
Припремаш подлоге за планирање одржавања и усаглашавање планова
Организујеш послове санације хаварија на високонапонској опреми и предлажеш техничка решења за санацију
Организујеш и вршиш обраду података неопходних за анализу стања високонапонске опреме и доносиш неопходне мере након анализе
Израђујеш пројектне задатке и техничке спецификације, вршиш интерну техничку контролу пројектне документације и надзор
Организујеш управљање техничком документацијом, ажурирање базе података и израду једнополних шема
Вршиш контролу пројектног задатка и преглед техничке документације и вршиш надзор приликом замене енергетских трансформатора
Спроводиш операције током ИТП
Израђујеш и усаглашаваш програме и динамику испитивања, контролу спровођења испитивања и анализу добијених резултата
Процењујеш стања и технолошку употребљивост демонтиране високонапонске опреме
Израђујеш технички део конкурсне документације и учествујеш у реализацији набавки високонапонске опреме, материјала, услуга и радова
Усаглашаваш програм фабричких испитивања и обука и учествујеш у стручним тимовима за фабричка испитивања и обуке
Израђујеш и контролишеш израду техничке регулативе из домена високонапонске опреме и постројења
Анализираш добијене резултате након испитивања SF6 гаса
Вршиш техничку контролу пројектних задатака и прегледа документацију у деловима који се односе на високонапонску опрему
Предлажеш мере за унапређење и развој високонапонске опреме
Контролишеш и спроводиш израду прорачуна струја кратких спојева

А поседујеш:
Високу стручну спрему, академске студије мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Радно искуство од минимум 2 године
Лиценце бр. 351 или 451
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво
Возачку дозволу „Б“ категорије

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV, фотокопију дипломе, потврду о претходном радном искуству, фотокопију лиценце и фотокопију возачке дозволе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC

Инжењер за оперативно управљање – диспечер НДЦ
у оквиру Дирекције за управљање преносним системом
(4 извршиоца)

Од тебе се очекује да:
Пратиш рад ЕЕС и СММ блока
Асистираш при промени топологије преносне мреже – издавању налога за манипулације
Уз супервизију, обезбеђујеш услове за извођење планираних и непланираних радова у преносној мрежи и издајеш докумената за рад
Асистираш у активностима регулације напона
Aсистираш у активностима управљања производњом и регулацијом фреквенције и снаге размене

А поседујеш:
Високу стручну спрему - академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – ЕНЕРГЕТИКА
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.Inženjer za planiranje i analizu investicionih planova

Инжењер за планирање и анализу инвестиционих планова
у оквиру Центра за развој, Сектора за стратегију

Од тебе се очекује да:
Обједињујеш различите изворе података у један при припреми елемената за израду подлога и прикупљању података за инвестиционе планове ЕМС АД
Асистираш у изради Плана израде пројектних задатака за инвестиционе пројекте и припрема улазних података за израду пројектних задатака за инвестиционе и одговарајућих Техничких услова
Учествујеш у изради рачунарских модела, прорачуна и анализа системских показатеља у годинама које покривају План инвестиција у преносни систем за трогодишњи период са пројекцијом за наступајући петогодишњи период
Асистираш у дефинисању и анализирању могућих сценарија финансирања у Плану инвестиција у преносни систем за трогодишњи период са пројекцијом за наступајући петогодишњи период
Асистираш у изради предлога Плана инвестиција у преносни систем за трогодишњи период са пројекцијом за наступајући петогодишњи период и изради предлога текста
Асистираш у изради предлога годишњег инвестиционог плана (ГИП) и Плана набавки за ОЈ Инвестиције и стратегија
Обједињујеш податке при праћењу реализације ГИП-а и изради кварталних и годишњег извештаја о реализацији ГИП-а
Припремаш подлоге за израду техничких делова конкурсне документације

А поседујеш:
Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, Електротехника-ЕНЕРГЕТИКА
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.Elektro inženjer za gradnju investicionih objekata

Електро инжењер за градњу инвестиционих објеката
у оквиру Центра за инвестиције, Сектора за инвестиционе пројекте високонапонских водова

Од тебе се очекује да:
Провераваш комплетност и исправност техничке документације и статуса пројекта
Прикупљаш документацију и пружаш подршку у прибављању неопходних дозвола од надлежних министарстава, инспекција и екстерних институција (пријаве радова, сагласности, употребне дозволе,…)
Припремаш документа и податке за израду техничког дела конкурсне документације јавних набавки Израђујеш извештаје о статусу активности на изградњи
Пратиш извођење појединих фаза електро радова на пројекту/објекту
Прикупљаш податке у циљу сагледавања степена реализације уговора и уносиш податке у пословно информациони систем (одржаваш успостављене Листе активности на пројектима и попуњаваш типске извештаје)
Прикупљаш податке и документацију за све завршне радове (ИТП, ТП, колаудација, примопредаја документације)

А поседујеш:
Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, Електротехника-ЕНЕРГЕТИКА
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво
Возачку дозволу „Б“ категорије

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV, фотокопију дипломе и фотокопију возачке дозволе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Povezani POSLOVI

26.02.2021 Vodeći inženjer za visokonaponsku opremu (2), Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC (4), Inženjer za planiranje i analizu investicionih planova, Elektro inženjer za gradnju investicionih objekata Elektromreža Srbije Beograd

26.02.2021 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC BOR Elektromreža Srbije a.d. Bor

20.10.2020 Inženjer za SCADA sisteme NDC, Inženjer za energetske aplikacije u NDC, Samostalni operativni inženjer za bezbednost i zdravlje na radu Elektromreža Srbije Beograd

05.10.2020 Inženjer za administraciju balansne odgovornosti i balansnog tržište električne energije Elektromreža Srbije Beograd

26.09.2020 Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova Elektromreža Srbije BO,KŠ,NS

23.06.2020 Upravnik smene elektrane Adecco Pančevo

18.06.2020 Operativni inženjer asistent - dispečer RDC (2), Inženjer za pripremu i nadzor podataka iz EE objekata, Inženjer za analizu uticaja na prenosni sistem Elektromreža Srbije Beograd

18.06.2020 Inženjer za kontrolu i nadzor merenja električne energije, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(2) Elektromreža Srbije Beograd

18.06.2020 Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Vodeći inženjer za projekte priključenja i povezivanja, Inženjer za nadzemne vodove, Inženjer za visokonaponsku opremu(2) Elektromreža Srbije Beograd

18.06.2020 Operativni inženjer asistent - dispečer RDC, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa Elektromreža Srbije Novi SadWeb Analytics