elektroenergetika

HE Bajina Bašta

Protočna "Hidroelektrana Bajina Bašta" u Perućcu najveći je hidroenergetski projekat sagrađen na reci Drini, a puštena je u rad 27. novembra 1966. godine. Idejom o gradnji objekata na Drini još pred Drugi svetski rat bavio se naš poznati stručnjak inž. Miladin Pećinar sa saradnicima. On je tada izradio predlog izgradnje hidroenergetskog postrojenja, upravo na profilu koji je kasnije i usvojen.

Kada je Drina pregrađena branom dugom 460 metara i visokom 90 metara, stvoreno je Perućačko jezero koje doseže sve do Višegrada i Andrićeve Na Drini Ćuprije. Perućačko jezero je akumulaciono jezero koje se vodom snabdeva iz reke Drine, površine oko 12,5 km² pri koti normalnog uspora, ukupne zapremine 345x106m³ vode, a dubine do 60 metara. Dužina akumulacionog bazena pri maksimalnom usporu iznosi 55 km, najmanja širina je oko 150 metara, a najveća širina oko 1000 metara. Sredina jezera predstavlja granicu između Republike Srpske, BiH i Republike Srbije.

Početkom juna 2009. godine, odnosno nakon 42,5 godine rada, započeli su radovi na revitalizaciji četiri agregata HE "Bajina Bašta". Revitalizacijom, koja je trajala narednih pet godina, instalisana snaga HE "Bajina Bašta" povećana je za dodatnih 54 MW. Instalisana snaga generatora je 105 MW, dok je snaga blok transformatora 112 MVA. Revitalizacija je obuhvatila i sistem upravljanja, lokalnu komandu, električne zaštite, turbinsku opremu, polja agregata razvodnog postrojenja 220 kV sa proširenjem, sopstvenu potrošnju elektrane.

Za 40 godina rada HE "Bajina Bašta" proizvela je preko 76 000 GWh električne energije. Pogonska spremnost je, zahvaljujući izuzetno stručnom održavanju, na visokom nivou.Web Analytics