elektroenergetika

Nacionalni dispečerski centar EMS

EMS AD upravlja prenosnim sistemom na način koji omogućava: očuvanje normalnog rada prenosnog sistema, pouzdanu isporuku električne energije korisnicima prenosnog sistema, optimalno korišćenje raspoloživih prenosnih kapaciteta, postizanje maksimalno moguće ekonomičnosti u radu prenosnog sistema kao celine u datim uslovima.
Upravljanje prenosnim sistemom u realnom vremenu se realizuje iz centara upravljanja EMS AD koji su ustanovljeni na dva nivoa:
Sektor Nacionalni dispečerski centar – NDC upravlja elementima prenosne mreže napona 400 kV i 220 kV, te interkonektivnim dalekovodima napona 110 kV;
Sektor Regionalni dispečerski centri – RDC upravlja prenosnom mrežom napona 110 kV i delom distributivne mreže napona 110 kV.

Upravljanje prenosnim sistemom obuhvata planske aktivnosti i aktivnosti koje se obavljaju u realnom vremenu. Upravljanje prenosnim sistemom danas podrazumeva koordinaciju operatora prenosnih sistema na regionalnom nivou i primenu koncepta pametnih mreža.
Najvažnije planske aktivnosti se odnose na:ugovaranje pomoćnih usluga; izradu planova isključenja; proračun prekograničnih prenosnih kapaciteta; izradu planova rada prenosnog sistema; izradu mrežnih modela i analize sigurnosti.
Ugovorom o pomoćnim uslugama operator prenosnog sistema obezbeđuje kapacitete za: 1) regulaciju frekvencije i snage razmene (primarna, sekundarna i tercijarna), 2) regulaciju napona i 3) uspostavljanje sistema nakon raspada.
Planovi isključenja za potrebe izvođenja radova na elementima mreže izrađuju se prvo za region jugoistične Evrope, nakon čega se usaglašavaju planovi isključenja u našem prenosnom sistemu u saradnji sa svim korisnicima prenosnog sistema.
Kako bi se omogućila međunarodna razmena električne energije, operatori prenosnih sistema izračunavaju i usaglašavaju vrednosti prekograničnih prenosnih kapaciteta za svaku granicu i smer. Ovako izračunati kapaciteti se dodeljuju snabdevačima električne energije u skladu sa posebnim pravilima.
Prognoza potrošnje i tehničkih gubitaka u prenosu je prvi korak u izradi dnevnih planova rada prenosnog sistema. Na ove podatke dodaju se podaci iz planova rada balansnih grupa koji se odnose na potrošnju, proizvodnju i razmenu električne energije. Planom rada predviđa se i ugovorena rezerva za regulaciju frekvencije i snage razmene.
Da bi se obezbedila sigurnost rada prenosnog sistema izrađuju se mrežni modeli individualnog prenosnog sistema. Proračuni sigurnosti se sprovode na spojenom mrežnom modelu za celu interkonekciju Kontinentalne Evrope. Ukoliko ove analize pokažu neispunjenost sigurnosnih kriterijuma, nalažu se izmene u topologiji prenosne mreže ili angažovanje proizvodnih objekata (tzv. redispečing).
Kod većine planskih aktivnosti postoji koordinacija na regionalnom nivou uz posredstvo regionalnog koordinatora za sigurnost rada.
Upravljanje prenosnim sistemom u realnom vremenu obuhvata sledeće glavne aktivnosti: nadzor sigurnosti rada prenosnog sistema; sekundarnu i tercijarnu regulaciju; regulaciju napona; realizaciju planova isključenja i izdavanje dokumenata za rad; saniranje poremećaja.
Nadzor i upravljanje prenosnim sistemom obavlja se korišćenjem naprednih i međusobno integrisanih informacionih sistema, od kojih su najvažniji:
SCADA/EMS sistem koji razmenjuje i obrađuje podatke iz objekata prenosnog sistema, korisnika prenosnog sistema i susednih operatora prenosnih sistema – ovaj sistem poseduje napredne aplikacije koji omogućava automatizaciju najvažnijih procesa (sekundarnu regulaciju, nadgledanje sigurnosti rada sistema...);
MMS sistem omogućava neophodnu evidenciju za tržišne transakcije za potrebe balansnog mehanizma i unutardnevnu izmenu planova rada prenosnog sistema;
WAMS sistem omogućava monitoring stabilnosti rada prenosnog sistema;
SCALAR sistem omogućava monitoring atmosferskih električnih pražnjenja, kako bi se zaštitilo ljudstvo na izvođenju radova na mreži i pripremio sistem za rad u nepovoljnim atmosferskim prilikama.Web Analytics