elektroenergetika

Putovanje električne energijeKratak film o putovanju električne energije od mesta proizvodnje do ljudi kao krajnjih potrošača. Film prikazuje olako shvatanje postojanja električne energije, kao i šta je sve neophodno da se desi, odnosno da se dešava da bi električna energija konstantno, 24 časa dnevno bila dostupna. Slikovito je opisan čitav proces, sa posebnim osvrtom na dobijanje električnenergije u termoelektrani, ali su takođe prikazani i štetni uticaji ovakvog načina proizvodnje energije, pa su shodno tome pomenuti i obnovljivi izvori energije.

Web Analytics