elektroenergetika

HE Đerdap 1

Hidroenergetski i plovidbeni sistem „Đerdap 1", kompleksan i višenamenski objekat, izgrađen je na 943. kilometru Dunava od ušća u Crno more. Najveća hidrotehnička građevina na Dunavu, ukupne dužine 1.278 m, potpuno je simetrična i projektovana tako da svaka zemlja (SRB i RO) raspolaže istim delovima glavnog objekta, koje održavaju i koriste shodno sporazumu i konvencijama o izgradnji i eksploataciji.
Svaka strana raspolaže sa po jednom elektranom, brodskom prevodnicom i po 7 prelivnih polja od ukupno 14, koliko ih ima u zajedničkoj prelivnoj brani. U elektrani je montirano dva hidroagregata snage po 171 MW i četiri revitalizovna hidroagregata po 190 MW, sa Kaplanovim turbinama, čiji prečnik radnog kola iznosi 9,5 m. Do tada u svetu nisu građene turbine većeg prečnika.
U energetski kritičnim periodima (pri niskim vodostajima) elektrana radi tako da pokriva vrhove u dnevnom dijagramu opterećenja.
Obe elektrane su međusobno povezane tako da u slučaju potrebe agregati elektrane na srpskoj strani mogu isporučivati električnu energiju u mrežu na rumunskoj strani i obratno.
Podaci za HE

Nominalna prividna snaga elektrane 1204.44 MVA (2 x 190 +4 x 211.11)
Nominalni napon 15.75 kV
Nominalni faktor snage generatora 0.9
Nominalna aktivna snaga elektrane za nominalni napon i nominalni faktor snage 1083 MW (3 x 171 + 3 x 190)
Ukupni kontrolisani protok 5040 m3/s (6 x 840)
Tip branska

Turbine 2 / 3
Proizvođač LMZ Lenjingrad
Tip turbine Kaplan (PL40-V-950)
Instalisana snaga 178 MW
Broj obrtaja 71,5 o/min
Maksimalni pad 35,46 m
Minimalni pad 17,5 m

Turbine 1 / 4 / 5 / 6
Proizvođač LMZ Lenjingrad
Tip turbine Kaplan (PL35-V-950)
Nominalna snaga pri računskom padu 25,8 m 197 MW
Maksimalna snaga pri padu 27 m 205 MW
Privremena maksimalna snaga u skladu sa IEC 609 210 MW
Broj obrtaja 71,5 o/min
Maksimalni pad 31,5 m
Minimalni pad 18 m

Generatori 2 / 3
Proizvođač Elektrosila
Prividna snaga 190 MVA
Aktivna snaga 171 MW
Faktor snage 0,9

Generatori 1 / 4 / 5 / 6
Proizvođač Elektrosila
Prividna snaga 211,11 MVA
Aktivna snaga 190 MW
Faktor snage 0,9

Blok transformatori 1/ 2 / 3
Proizvođač Končar-Siemens
Nominalna snaga (420/210/210) MVA
Prenosni odnos (420/15,75/15,75) kV

Hidrološki podaci
Maksimalna zapremina akumulacije 2800 x 106 m3
Prosečan godišnji dotok Dunava 5650 m3/s
Površina sliva Dunava 801.463 km2


Web Analytics