ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Pretražite vesti Srbija:

 

VESTI SRBIJA

     

    NAZAD  
Potrošači i dalje bez nadoknade štete   19 Avg 2019 - politika
Sva­ki po­tro­šač u Sr­bi­ji je bar jed­nom ostao bez stru­je. Da li zbog uda­ra ve­tra, gro­ma ko­ji je ošte­tio tra­fo, pa­da dr­ve­ta na da­le­ko­vod, ili sla­bog na­po­na, na­kon če­ga u mra­ku osta­ju po 12 i vi­še sa­ti. Ali, ako se ne­sta­nak stru­je po­na­vlja sva­ko ma­lo, ka­kav je slu­čaj s po­tro­ša­či­ma na Ko­sma­ju, ko­ji s pr­vim ve­trom po­sled­nja dva me­se­ca osta­ju sa­ti­ma bez stru­je, po­sta­vlja se pi­ta­nje ko će im i ka­ko na­dok­na­di­ti šte­tu za to što im se apa­ra­ti kva­re, pro­iz­vod­nja u po­go­ni­ma sto­ji, a ži­vi­na i sto­ka stra­da.

Za raz­li­ku od po­tro­ša­ča u Sr­bi­ji, Cr­na Go­ra vi­še ne­ma ovu mu­ku. Na­i­me od 1. av­gu­sta po­tro­ša­či elek­trič­ne ener­gi­je ima­ju pra­vo na od­šte­tu u vi­si­ni od 20 do 200 evra u slu­ča­ju ne­stan­ka stru­je.

– Po­če­tak pri­me­ne fi­nan­sij­skih na­dok­na­da ko­je će sle­do­va­ti kup­ci­ma elek­trič­ne ener­gi­je u slu­ča­ju ne­stan­ka stru­je, pred­vi­đen je za av­gust i ta­da po­či­nje­mo sa pri­me­nom pra­vi­la – iz­ja­vio je pred­sed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ener­ge­ti­ku RAE, Bra­ni­slav Pre­le­vić, pre­no­si por­tal CDMEd­me.me.

On je pre­ci­zi­rao da će od­šte­ta iz­no­si­ti od 20 do 200 evra, u za­vi­sno­sti od ste­pe­na ugro­že­no­sti i na­pon­skog ni­voa na kom se po­tro­šač na­la­zi.

Upi­tan po­sto­ji li išta slič­no u Sr­bi­ji i da li ošte­će­ni ko­me je ne­sta­nak stru­je na­pra­vio šte­tu mo­že da za­ku­ca na vra­ta di­stri­bu­ci­je i za­tra­ži na­kna­du šte­te, prof. dr Slo­bo­dan Ru­žić, biv­ši sa­vet­nik mi­ni­stra ener­ge­ti­ke, ka­že za „Po­li­ti­ku”, da je iskre­no im­pre­si­o­ni­ran ko­le­ga­ma iz cr­no­gor­ske Agen­ci­je za ener­ge­ti­ku, nji­ho­vom hra­bro­šću i spo­sob­no­šću da ta­ko ne­što uve­du.

– Na ža­lost, mi­slim da to kod nas ni­je re­al­no sve dok nas ne­ko iz Evrop­ske uni­je, Ener­get­ska za­jed­ni­ca ili ne­ko tre­ći ne na­te­ra da na­pra­vi­mo ma­kar i mi­ni­ma­lan ko­rak u tom prav­cu. Za sa­da ta­kva za­kon­ska oba­ve­za ne po­sto­ji. Kva­li­tet is­po­ru­ke elek­trič­ne ener­gi­je je re­gu­li­san vr­lo ma­glo­vi­to i ne pod­ra­zu­me­va pla­ća­nje bi­lo ka­kvih na­dok­na­da po­tro­ša­či­ma bi­lo za pre­ko­mer­no tra­ja­nje is­pa­da to­kom go­di­ne, bi­lo za loš kva­li­tet na­po­na kod po­tro­ša­ča. Da bu­de­mo objek­tiv­ni, ni­je­dan mre­žni mo­no­po­li­sta na sve­tu ne­će to svo­je­volj­no uve­sti, pa ni­su „Elek­tro­mre­ža Sr­bi­je” i „Di­stri­bu­ci­ja” u to­me iz­u­ze­ci – ka­že Ru­žić.

Ali, do­da­je, za­to tre­ba da po­sto­ji ne­za­vi­sno re­gu­la­tor­no te­lo za ener­ge­ti­ku. Ta­ko ne­što bio bi pra­vi na­čin bri­ge o po­tro­ša­či­ma, a ne to­le­ran­ci­ja za ne­pla­ća­nje ra­ču­na, haj­ka zbog po­ve­ća­nih ra­ču­na u pe­ri­o­di­ma kad se pri­rod­no vi­še tro­ši, re­la­ti­vi­za­ci­ja tro­ško­va i la­men­ti­ra­nje nad iona­ko ni­skom ce­nom elek­trič­ne ener­gi­je.

– Da bi­smo ima­li pra­va da oče­ku­je­mo na­dok­na­du zbog šte­ta ili ne­pri­jat­no­sti, ko­je ima­mo kad nam ne is­po­ru­ču­ju stru­ju, mo­ra­mo isto ta­ko bi­ti sve­sni da se ra­ču­ni za utro­še­nu elek­trič­nu ener­gi­ju mo­ra­ju pla­ća­ti i to po re­al­nim eko­nom­skim ce­na­ma da bi se, iz­me­đu osta­log, od to­ga mo­gla odr­ža­va­ti i gra­di­ti i di­stri­bu­tiv­na i pre­no­sna mre­ža – ka­že naš sa­go­vor­nik.

U Agen­ci­ji za ener­ge­ti­ku za „Po­li­ti­ku” ka­žu da vest o uvo­đe­nju fi­nan­sij­skih kom­pen­za­ci­ja, ko­ju je uve­la Cr­na Go­ra, upu­ću­je na pra­vi­la o mi­ni­mu­mu kva­li­te­ta is­po­ru­ke i snab­de­va­nja elek­trič­nom ener­gi­jom, ko­ja su u Cr­noj Go­ri stu­pi­la na sna­gu av­gu­sta 2019. go­di­ne. Me­đu­tim, od­lo­že­na je pri­me­na fi­nan­sij­skih kom­pen­za­ci­ja za dve go­di­ne za av­gust 2021. go­di­ne.

Sa­gla­sno oba­ve­za­ma iz tre­ćeg pa­ke­ta pro­pi­sa, u ze­mlja­ma Evrop­ske uni­je kom­pen­za­ci­o­ne na­kna­de se po­ste­pe­no uvo­de već go­di­na­ma. Kon­kret­no, kom­pen­za­ci­o­ne na­kna­de za ne­iz­vr­še­nje oba­ve­ze po­nov­nog pri­klju­če­nja na­kon na­stan­ka pre­ki­da u za­ko­nom pred­vi­đe­nom ro­ku uve­de­ne su u Če­škoj, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, Ma­đar­skoj, Ho­lan­di­ji, Por­tu­ga­li­ji, Slo­ve­ni­ji, Bel­gi­ji i Fran­cu­skoj.

Du­ži­na tra­ja­nja pre­ki­da, na di­stri­bu­tiv­nom ni­vou pro­pi­sa­na je, u za­vi­sno­sti od ze­mlje, u ra­spo­nu od tri do šest sa­ti (pro­sek je če­ti­ri sa­ta), a na­kna­da za ne­po­što­va­nje za­kon­skog ro­ka je od 15 do 100 evra (u pro­se­ku 20 evra).

Agen­ci­ja za ener­ge­ti­ku Sr­bi­je, u skla­du sa oba­ve­za­ma ko­je pro­is­ti­ču iz tre­ćeg pa­ke­ta pro­pi­sa EU i Za­ko­na o ener­ge­ti­ci, do­ne­la je 2013. go­di­ne pra­vi­la o pra­će­nju teh­nič­kih i ko­mer­ci­jal­nih po­ka­za­te­lja i re­gu­li­sa­nju kva­li­te­ta is­po­ru­ke i snab­de­va­nja elek­trič­nom ener­gi­jom i pri­rod­nim ga­som. Na osno­vu ovih pra­vi­la pri­ku­plja­ju se po­da­ci o pre­ki­di­ma u na­pa­ja­nju elek­trič­nom ener­gi­jom i pra­ti rad ope­ra­te­ra si­ste­ma.

Ovi po­da­ci će bi­ti osno­va da se u sle­de­ćoj iz­me­ni pra­vi­la uve­du i stan­dar­di kva­li­te­ta ko­je ope­ra­te­ri tre­ba da is­pu­ne, kao i kom­pen­za­ci­o­ne na­kna­de po­tro­ša­či­ma, uko­li­ko ope­ra­te­ri si­ste­ma ne is­pu­ne pro­pi­sa­ne zah­te­va­ne vred­no­sti.

Ta­ko­đe, u okvi­ru IPA pro­jek­ta, ko­ji se fi­nan­si­ra iz EU po­mo­ći, jed­na od te­ma ko­ja se raz­ma­tra sa kon­sul­tan­ti­ma je i pra­će­nje kva­li­te­ta, de­fi­ni­sa­nje stan­dar­da kva­li­te­ta i kom­pen­za­ci­o­nih na­kna­da. Tre­nut­no, agen­ci­ja ana­li­zi­ra ras­po­lo­ži­ve po­dat­ke i ra­di na iz­ra­di no­vih pra­vi­la.


 

Najnovije vesti Srbija :

12 Nov 2019 Uskoro početak gradnje novog bloka TE Kolubara
3 Nov 2019 Poskupljuje struja od 1. decembra
3 Nov 2019 U Srbiji najstarija hidrocentrala u Evropi
3 Nov 2019 Solarna elektrana EPS na Tari ispunjava planove
29 Okt 2019 EPS: Milijarda za čistiji vazduh
29 Okt 2019 TE jesu najveći zagađivači,ali trenutno nisu glavn
19 Okt 2019 Početak rada TETO u Pančevu krajem 2020.

 

Povezane vesti :

19 Okt 2019 Realizujemo vredne projekte iz oblasti ekologije
11 Okt 2019 Kod Kovina otvoren najveći vetropark
11 Sep 2019 OIE biće mejnstrim srpske energetike
1 Sep 2019 Svi strujomeri ubuduće u vlasništvu EPS-a
19 Avg 2019 ERS u zoni interesa EPS-a
19 Avg 2019 Građani Srbije rasipaju energiju
25 Jul 2019 VE Kovačica stekla status povlašćenog proizvođača
25 Jul 2019 Računi za struju od jula "bogatiji" za novu stavku
23 Jun 2019 „Veliko spremanje” Dunava
23 Jun 2019 USPEŠAN BILANS TE-KO KOSTOLAC
20 Jun 2019 Ovoliko kilovata proguta klima-uređaj
4 Jun 2019 Zašto je struja u „crvenoj zoni“ daleko skuplja
14 Maj 2019 U Srbiji trenutno 285 energetskih menadžera
3 Maj 2019 EPS dobio mobilne trafostanice
24 Apr 2019 Ispunjena trećina plana u vezi sa OIE

Web Analytics