ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.
ENGLISH
MOBILNI
FACEBOOK

Pretražite vesti Srbija:

 

VESTI SRBIJA

         NAZAD  
AUTOMATIZACIJA SREDNjENAPONSKE MREŽE U EDB   27 Dec 2010 - kWh
Ulaskom u XXI vek PD „Elektrodistribucija Beograd“ je otvorila novo poglavlje u tehnološkom razvoju, pošto su intenzivirani dugogodišnji napori da se započne sa širokom automatizacijom srednjenaponske elektrodistributivne mreže. U PD EDB, naime, nije postojao sistem za daljinski nadzor i upravljanje nad srednjenaponskom elektrodistributivnom mrežom, već je postojeći sistem daljinskog upravljanja (SDU) vršio nadzor i upravljanje nad mrežom naponskih nivoa 110 i 35 kV. Imajući u vidu sve karakteristike konzumnog područja EDB, gde bi se na identičan način tretirali urbani i ruralni delovi konzumnog područja, došlo se do zaključka da je optimalno pristupiti realizaciji savremenog radiosistema za daljinski nadzor i upravljanje nad srednjenaponskom elektrodistributivnom mrežom, a koji bi bio integrisan u jedinstveni informacioni podsistem (IPS SDU EDB).
– Odluci za realizaciju ovako izuzetno složenog tehničkog sistema prethodila je izrada Studije „Izbor koncepcije upravljanja elektrodistributivnom 10 kV mrežom EPS – JP EDB“, koju je 2005. godine izradio novosadski Fakultet tehničkih nauka. Na osnovu simulacija tehno-ekonomskih aspekata, sprovedenih u elektrodistributivnim mrežama u gradskom području (TS 110/10 kV „Kalemegdan“) i prigradskom području (TS 110/35/10 kV „Sremčica“), došlo se do zaključka da je naročito na delovima konzuma sa smanjenom pouzdanošću mreže opravdana ugradnja opreme za daljinsko upravljanje rasklopnom opremom i daljinskom signalizacijom prolaska struje i kvara – kaže mr Dušan Vukotić, šef Službe za planiranje i analizu rada DEES u PD EDB. – Nakon završetka i usvajanja studije, počev od 2006. godine, značajno je intenzivirana ugradnja rasklopnih uređaja sa integrisanim funkcijama lokalne automatike, odnosno riklozera proizvođača „Tavrida“ na 10 kV elektrodistributivnoj mreži u ruralnim područjima. Sa druge strane, na gradskom delu konzuma, nastavljena je ugradnja određenog broja 10-kV blokova tipa RMU („Ring Main Unit“) sa motornim pogonima, proizvođača „Schneider Electric“, čija je ugradnja započela još 2001. godine.
Takođe, tokom ove godine, 19 TS je opremljeno krajnjim daljinskim stanicama sa funkcijama lokalne automatike istog proizvođača. Prema rečima Vukotića, paralelno sa aktivnostima na ugradnji opreme za automatizaciju srednjenaponske elektrodistributivne mreže, tokom prošle godine pristupilo se realizaciji pilot-projekta „Radio-sistem za daljinski nadzor i upravljanje nad srednjenaponskom 10 kV mrežom na konzumnom području PD EDB“, čije je nosilac realizacije ETI „Nikola Tesla“. U okviru pilot-projekta, prvo je urađen idejni projekat, a zatim se pristupilo eksperimentalnoj verifikaciji integracije energetskih i predloženih telekomunikacionih podsistema, na hardverskoj platformi firme „Radius“ iz Švedske.
– U martu ove godine – nastavlja Vukotić – to- kom postupka verifikacije, pristupilo se fabričkom prijemnom ispitivanju (FAT), koje je dovelo do usvajanja predloženog rešenje sistema. Usledila je izrada glavnih telekomunikacionih projekata, na osnovu kojih su dobijene dozvole od strane Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL), u frekvencijskom opsegu 430–470 MHz, koji je određen za korišćenje elektroprivrednim preduzećima. Vukotić objašnjava da se projektovani telekomunikacioni sistem sastoji se od dva nivoa. Prvi obuhvata komunikaciju između centralnog koncentratora na lokaciji Centra upravljanja „Slavija“ i koncentratora, grupisanih u dva nezavisna podsistema – A (Rudo, Avala i Kosmaj) i B (Zemun i RP Mladost). Drugi, niži nivo krajnjih daljinskih stanica pokriva određeno geografsko područje i obezbeđuje prihvat podataka sa velikog broja krajnjih tačaka (pokriva do 200 krajnjih tačaka).
Konačno, početkom novembra ove godine pristupilo se instalaciji sistema na lokaciji CU Slavija, a za- tim Rudo i Kosmaj. Time su stvoreni uslovi da se prvo osam riklozera, a zatim još 10, integrišu u SDU EDB. Za ovaj podsistem razvijen je novi SCADA sistem „View 2“ sa novom funkcionalnošću prilagođenim zahtevima SN mreže, proizvođača Institut „Mihajlo Pupin“, koji je putem SCADASCADA komunikacije spregnut jedinstveni SCADA podsistem SDU EDB, kaže naš sagovornik, dodajući da se nakon integracije pojedinih podsistema pristupilo prijemnom ispitivanju (SAT), tokom kojeg su dobijeni očekivani rezultati.
–– Planirano je da se do proleća 2011. godine u realizovani komunikacioni sistem integriše ukupno 95 riklozera i 17 krajnjih daljinskih stanica u TS 10/0,4 kV – kaže Vukotić.
– Već kroz probni rad sistema očekuje se da se u slučaju kvara, iz Centra upravljanja, daljinski izvrši brza i pouzdana lokacija njegovog mesta, ali i isključenje ove deonice. Time će se postići da se lokalizacija kvara i isključenje deonice u kvaru izvrši uz minimalno angažovanje dežurnih ekipa na terenu i raspoloživih vozila, čime se postići značajno smanjenje trajanja vremena prekida i gubitaka usled neisporučene električne energije.
Realizacijom radio-sistema za daljinski nadzor i upravljanje nad SN ED mrežom EDB-a pokriće se neki od već definisanih pravaca razvoja naprednih mreža („smart grids“) u okviru JP EPS: uvođenje savremenih informatičkih i komunikacionih tehnologija, optimizacija upravljanja i eksploatacije mreže, kao i optimizacija mrežne infrastrukture. Do sada usvojena rešenja na nivou JP EPS, koja se odnose na naprednu mernu infrastrukturu (AMI – Advanced Metering Infrastucture) zajedno sa ovako realizovanim savremenim sistemima iz oblasti automatizacije elektrodistributivne mreže (DA – Distribution Automation), obezbediće dobru polaznu osnovu za realizacije naprednih mreža u budućnosti u PD EDB.
 

Najnovije vesti Srbija :

13 Jul 2020 Srbija osuđena na ugalj bar još 25 godina
10 Jul 2020 Vremeplov - Na današnji dan 1856 godine: Rođen Nikola Tesla
7 Jul 2020 Koliko košta struja u Srbiji a koliko u drugim zemljama?
2 Jul 2020 Srbija će u zajedničkom preduzeću za HE na Drini imati 51% kapitala
30 Jun 2020 Prvi ugovori za kupovinu automobila na struju ove nedelje
29 Jun 2020 Srbija i RS grade tri nove hidroelektrane na Drini
29 Jun 2020 Dnevni rekordi u proizvodnji struje HE Đerdap 1 i Zvornik

 

Povezane vesti :

13 Jul 2020 Srbija osuđena na ugalj bar još 25 godina
10 Jul 2020 Vremeplov - Na današnji dan 1856 godine: Rođen Nikola Tesla
7 Jul 2020 Koliko košta struja u Srbiji a koliko u drugim zemljama?
2 Jul 2020 Srbija će u zajedničkom preduzeću za HE na Drini imati 51% kapitala
30 Jun 2020 Prvi ugovori za kupovinu automobila na struju ove nedelje
29 Jun 2020 Srbija i RS grade tri nove hidroelektrane na Drini
29 Jun 2020 Dnevni rekordi u proizvodnji struje HE Đerdap 1 i Zvornik
26 Jun 2020 Digitalni alati i platforme za održavanje i upravljanje zgradama
26 Jun 2020 Regionalno finale PowerUp! Izazova
24 Jun 2020 EPS se drži dobro, nema šteta od poplava
23 Jun 2020 Postrojenje u TENT smanjiće emisiju sumpor dioksida
23 Jun 2020 Inženjerska komora Srbije objavila registre licenciranih inženjera
23 Jun 2020 TE na Zapadnom Balkanu zagađuju vazduh šest puta više nego što je dozvoljeno
23 Jun 2020 Savetovanje Energetika 2020 okupilio 170 naučnih radnika, stručnjaka i privrednika
22 Jun 2020 Priručnik za dobijanje električne i toplotne energije iz biogasa

Web Analytics