ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   Najnoviji poslovi :

21.08.2020 Termovent Komerc Beograd
Projektant elektromotornih pogona
20.08.2020 Electro Pneumatic Beograd
Inženjer prodaje
19.08.2020 SET Šabac/Beograd
Inženjer elektrotehnike - smer elektroenergetika
18.08.2020 Ester 71 Energy Beograd
Preliminary solar designer
02.09.2020 Minel Fepo Zrenjanin
Elektroinženjer
18.08.2020 JAFFA Crvenka
Inženjer održavanja

 

Povezani poslovi :

18.08.2020 Ester 71 Energy Beograd
Preliminary solar designer
15.08.2020 Integral Group Beograd
Intermediate Electrical Design Engineer, Junior Electrical Design Engineer
09.08.2020 Structura Concept Beograd
Koordinator projekata izgradnje elektro instalacija
03.06.2020 Ester 71 Energy Beograd
Solar System Designer - Solar Installations
05.12.2019 ACIES Belgrade
ELECTRICAL ENGINEER/DESIGNER (LIGHTING & POWER)

09.08.2020 - Koordinator projekata izgradnje elektro instalacija - Structura Concept Beograd   NAZAD
Structura Concept d.o.o. Beograd
Koordinator projekata izgradnje elektro instalacija

Zahtevi za radno mesto
Školska sprema: VSS/VII–1 Elektrotehnički fakultet
Radno iskustvo: 5 godina rada u struci na poslovima izgradnje elektro instalacija

Posebna znanja i veštine:
Visok nivo organizacije; sposobnost brzog uočavanja, temeljnost u radu i smisao za detalje; intuitivno razmišljanje; dobra koordinacija i sposobnost rada u timovima; upornost, postavljanje visokih ciljeva, samopouzdanje; moć kontrole rada drugih; dobre komunikativne sposobnosti; visoka informatička pismenost; usmerenost na postizanje rezultata; sposobnost za brzo usvajanje novih znanja i veština; motivisanost za permanentno usavršavanje; aktivno znanje engleskog jezika; vozačka dozvola (B)

Osnovni zadatak radnog mesta:
Koordinator projekata izgradnje elektro instalacija je zadužen za sve aktivnosti u toku realizacije projekta izgradnje objakta – za sve aktivne projekte izgradnje svih vrsta elektro instalacija. On planira projekat izgradnje elektro instalacija (zajedno sa rukovodiocem radova na izgradnji objekta), propisuje pravila rada u skladu sa relevantnim procedurama, određuje rokove, raspored obavljanja poslova i kontroliše rad izvršilaca. Koordinator projekata izgradnje elektro instalacija svoj svoj rad obavlja u poslovnim prostorijama firme (sastavljanje plana realizacije projekta izgradnje elektro instalacija, raspoređivanje zaduženja rukovodiocima radova na izgradnji objekata, planiranje budžeta projekata izgradnje elektro instalacija), prostorijama na mestima izgradnje objekata i samim objektima (koordinacija izvršenja zadataka, kontrola rezultata rada i realizacije projekata izgradnje elektro instalacija, ispravljanje nepravilnosti u toku realizacije projekata izgradnje elektro instalacija), kao i na sastancima kako bi se stvorili što bolji uslovi za realizaciju projekata izgradnje. Koordinator projekata izgradnje elektro instalacija redovno izveštava Tehničkog direktora i Direktora o rezultatima napred navedenih aktivnosti.

Ovlašćenja i odgovornosti:
1) poznaje sadržaj ugovora i ponuda za svako aktivno gradilište;
2) obilazi svako aktivno gradilište najmanje jedan put nedeljno, kontroliše da li se izvođenje instalacija vrši prema projektu i blagovremeno preduzima mera u slučaju odstupanja izvođenja radova;
3) kontroliše i proverava kvalitet izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa;
4) razgovara sa svakim od rukovodilaca radova na gradilištu o svim trenutnim i planiranim radovima, o kvalitetu rada podizvođađa (u skladu sa ček listama za kontrolu kvaliteta izvedenih radova) i tehničkim pitanjima – dinamici izvođenja radova i anlizama planiranog i realnog trajanja aktivnosti (neophodna je realna slika radi realnog sagledavanja i procene trajanja budućih aktivnosti koje predstavljaju osnov za ugovaranje poslova);
5) uključuje se u rešavanje problema u slučajevima kada postoje neusaglašenosti u tumačenjima realizovanih pozicija;
6) proverava da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju ili postavljaju u objekat i da li postoji dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest, sertifikat, izveštaj o ispitivanju i dr.);
7) kontroliše i proverava vođenje i popunjevanje ček lista i izveštaja za kontrolu kvaliteta izvedenih radova elektro instalacija;
8) daje potrebna uputstva izvođačima radova u slučaju odstupanja izvedenih radova od projekta i pomaže u rešavanju tehničkih pitanja, pitanja poštovanja zakonske regulative i poštovanja propisanih procedura;
9) redovno prati dinamiku gradnje elektro instalacija i usklađenosti sa ugovorenim rokovima, sačinjava i redovno ažurira preglednu tabelu za svako od gradilišta u koju unosi osnovne informacije po kolonama (ugovor, ponuda, procenat izvršenja radova, otvorena pitanja koja je potrebno hitno rešiti, angažovani podizvođači i trajanje njihovog angažmana na predmetnom gradilištu (i posebna analiza stalnih izvođača kako bismo sagledali kapacitet i zauzetost);
10) u cilju poštovanja zadatih rokova i normativa kvaliteta sarađuje sa Projektantom i Rukovodiocem radova na gradilištu radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta, koordinacije i usaglašavanja odstupanja od projektovanih rešenja, rešavanja detalja koji nisu obuhvaćeni projektom - predlaganja rešenja i koordinacije tokom rešavanja detalja ili pak propisivanja nove tehnologije izvođenja određenih pozicija radova koja odstupa od projektovanog rešenja i pripreme projekta izvedenog objekta;
11) sarađuje sa Tehničkom pripremom izgradnje objekta u cilju blagovremene podrške u realizaciji projekta izgradnje objekta;
12) tokom obilaska gradilišta komunicira sa klijentima radi prikupljanja informacija o njihovom zadovoljstvu i definisanja potrebe za poboljšanjima u realizaciji poslovnih aktivnosti;
13) sačinjava Nedeljni izveštaj sa osvrtom na sva gradilišta i u istom ističe dobre i loše detalje u vezi sa svakim od njih, pretnje i predloge za njihovo rešavanje, analizu kvaliteta rada, analizu ostvarivanja rokova, analiza uspešnosti u realizaciji posla, preporuke za primenu stimulativnih i/ili kaznenih mera u odnosu na izvođače radova (u skladu sa Ugovorom);
14) održava obavezne nedeljne sastanke sa podizvođačima i ostalim učesnicima u projektu (odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu, nadzorni organ i drugi), za svaki projekat posebno, u cilju boljeg sagledavanja toka projekta i probleme koji su najčešće povezani sa dobrom/lošom komunikacijom;
15) redovno upisuje, unosite i arhivira u odgovarajući registrator sve bitne pojedinosti za svako gradilište u cilju lakšeg uvida u detalje i praćenja – ovi registratori treba da budu dostupni Tehničkom direktoru i Direktoru;
16) osigurava da aktivnosti izgradnje objekata budu usaglašene sa procedurama Integrisanog sistema menadžmenta koje sadrže ovlašćenja i odgovornosti za kvalitet, zaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu i društvenu odgovornost;
17) definiše predloge za unapređenje poslovanja firme, organizaciju poslova, internu i eksternu komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama i inovacije;
18) doprinosi sprovođenju poslovne politike i strategije u skladu sa zakonom i etičkim standardima

Nadređena radna mesta: Tehnički direktor
Podređena radna mesta: Nema

Komunikacija i saradnja; Interno:
Tehnički direktor, Rukovodilac radova na gradilištu, Rukovodilac tehničke pripreme, Menadžer poslova projektovanja, Odgovorni projektant
Komunikacija i saradnja; Eksterno:
Komunikacija i saradnja u oblasti elektro instalacija sa investitorima, isporučiocima i kooperantima, poslovnim partnerima i investitorima, predstavnicima društvenih institucija.

Odgovornost za kvalitet, zaštitu životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu
U skladu sa dokumentacijom Integrisanog sistema menadžmenta i Aktom o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.
Prava i odgovornosti iz radnog odnosa
U skladu sa Ugovorom o radu i pratećim aneksima.


 
   
Web Analytics