ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

19.10.2019 Siemens d.o.o.
Service Sales Engineer, Technical Sales Support Professional
07.11.2019 Mages Engineers Nemačka
ELECTRICAL ENGINEER FOR ELECTRICAL PLANNING AUTOCAD (or BRICSCAD)
19.10.2019 CRE Intern Belgrade
Electrical Engineer
09.11.2019 Delos zapolosavanje Slovenija
ELEKTROINŽENJERA
18.10.2019 Power Comm Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike - smer energetika
23.10.2019 Napred a.d. Beograd
GLAVNI INŽENJER ELEKTROINSTALACIJA

 

Povezani poslovi :

16.10.2019 EMS Beograd
Stručnjak za investicione projekte visokonaponskih postrojenja(2), Stručnjak za izgradnju visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Bor
Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa, Inženjer za ispitivanje visokonaponske opreme
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za operativne tehnologije RDC, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema (2), Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(3)
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Inženjer za energetske obračune, Inženjer za administraciju dnevnih planova rada

06.04.2019 - Elektro inženjer za pripremu investicionih projekata, Inženjer za administraciju dnevnih planova rada (3), Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC (3), Stručnjak za projekte priključenja i povezivanja - EMS Beograd   NAZAD
Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији. Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности. Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кадрова. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место:

Електро инжењер за припрему инвестиционих пројеката
у оквиру Центра за инвестиције, са местом рада у Београду

Кључне активности:

Проверава квалитет и исправност претходних електро радова, инвестиционо-техничке и планске документације из области рада Службе
Припрема документацију за прибављање дозвола, сагласности, услова за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката
Учествује у избору трасе водова и техничких решења са интерним и екстерним корисницима простора (релевантне институције и министарства)
Утврђује степен извршења услуга и оверава документацију за плаћање
Учествује у припреми података и извештаја о реализацији инвестиционих пројеката у фази припреме
Одговоран је за праћење и реализацију задатака из домена рада

Услови:

Висока стручна спрема, мин. 240 ЕСПБ бодова, област Електротехнике - енергетике
Познавање МSODO – MS Office – средњи ниво
Познавање енглеског језика – средњи ниво

Нудимо Вам:

Могућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за конкурисање: 06.04.2019.

vise informacija

Инжењер за администрацију дневних планова рада
у оквиру Дирекције за тржиште електричне енергије, са местом рада у Београду
3 извршиоца
Кључне активности:

Проверава тачност унетих података и исправност рада система за пријаву, обраду и прихватање дневних планова рада, обавештава о уоченим неправилностима и спроводи тестирање измена у систему
Израђује апликације за несметану реализацију процеса пријаве, обраде и прихватања дневних планова рада и израду Дневног плана рада ЕЕС у процесу дан унапред
Ажурира додељена права на прекограничне капацитете додељене од суседног оператора преносног система у информациони систем и уноси компензационе програме
Размењује и хармонизује планове и програме размене са операторима преносног система и програме размене са регулационим блоковима
Израђује Дневни план рада ЕЕС
Комуницира са учесницима на тржишту у вези балансне одговорности и балансног тржишта електричне енергије
Обрађује податке за спровођење дневних аукција
Прати законску регулативу и друга подзаконска акта из области тржишта електричне енергије

Услови:

Висока стручна спрема – академске студије, мин. 240 ЕСПБ бодова, област Електротехнике - енергетике
Познавање МSODO – MS Office – средњи ниво
Познавање енглеског језика – средњи ниво

Нудимо Вам:

Могућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за конкурисање: 06.04.2019.

vise informacija


Инжењер за оперативно управљање – диспечер НДЦ
у оквиру Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Београду
3 извршиоца

Кључне активности:

Прати рад ЕЕС и СММ блока
Асистира при промени топологије преносне мреже – издавању налога за манипулације
Уз супервизију, обезбеђује услове и издаје документа за извођење радова у преносној мрежи
Асистира у активностима регулације напона
Асистира у активностима управљања производњом и регулацијом фреквенције и снаге размене

Услови:

Висока стручна спрема – академске студије, мин. 240 ЕСПБ бодова, област Електротехнике - енергетике
Познавање МSODO – MS Оffice – средњи ниво
Познавање енглеског језика – средњи ниво

Нудимо Вам:

Могућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за конкурисање: 06.04.2019.

vise informacija

Стручњак за пројекте прикључења и повезивања
у оквиру Центра за развој, са местом рада у Београду

Кључне активности:

Припрема податаке за план развоја, инвестиционе планове, планове набавки и планова израде пројектних задатака у надлежности Сектора
Усаглашава Уговоре о изради студије прикључења објеката на преносни систем, Уговоре о изради планске и техничке документације и прибављању потребних дозвола за изградњу прикључка, Уговоре о праћењу градње прикључка, Протоколе за проверу усаглашености са Правилима о раду преносног система објеката који се прикључују на преносни систем, Уговоре о повезивању
Управља пројектима прикључења и повезивања на основу склопљених уговора са корисницима преносног система и дистрибутерима оперативног система у свим фазама реализације
Иницира, спроводи и контролише активности неопходне за реализацију пројеката прикључења у студијској, припремној и фази градње прикључка и испитивања утицаја на преносни систем објекта који се прикључује
Иницира, спроводи и контролише процес интерног и техничког прегледа прикључка
Координира активности са оператором дистрибутивног система до склапања уговора о повезивању - студијска фаза
Координира активности ОДС-а и ОПС-а у припремној фази и у току градње објеката повезивања
Координира активности код спровођења техничког прегледа објеката повезивања; координира активности на спровођењу Протокола за пуштање објекта који се прикључује, односно повезује у погон
Израђује и издаје решења и сагласности ЕМС АД у свим фазама пројеката прикључења и повезивања објеката на преносни систем
Сарађује са представницима институција укљученим у процес припреме, реализације градње и пријема завршених пројеката прикључења и повезивања
Координира израду извештаја у вези реализације пројекта прикључења и повезивања

Услови:

Висока стручна спрема, мин. 240 ЕСПБ бодова, област Електротехнике - енергетике
Радно искуство од минимум 5 година
Познавање МSODO – MS Оffice – средњи ниво
Познавање енглеског језика – средњи ниво

Нудимо Вам:

Могућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV, фотокопију дипломе и потврду о претходном радном искуству) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за конкурисање: 06.04.2019.

vise informacija
 
   
Web Analytics