ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

06.12.2018 Schrack Technik Beograd
Inženjer prodaje
09.12.2018 TEPC Pančevo
Electrical Engineer
22.11.2018 Konvex Electric Beograd
Komercijalista
21.11.2018 Tehnounion S.Kamenica
Referent tehničko prodajne podrške - elektro
21.11.2018 MONUS Inđija
Elektroinženjer u održavanju
01.12.2018 El Born Beograd
Elektroinženjer - projektant, Elektroinženjer - rukovodilac gradilišta

 

Povezani poslovi :

07.09.2018. ЕМС Београд
ИНЖЕЊЕР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ БАЛАНСНЕ ОДГОВОРНОСТИ И БАЛАНСНОГ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (2)
07.09.2018. ЕМС Београд
ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕЊА И ПОВЕЗИВАЊА, ИНЖЕЊЕР ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ РДЦ
07.09.2018. ЕМС Београд
ИНЖЕЊЕР ЗА АНАЛИЗУ УТИЦАЈА НА ПРЕНОСНИ СИСТЕМ, ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕР ЗА ГРАДЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ОБЈЕКАТА
07.09.2018. ЕМС Београд
ИНЖЕЊЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ РАДА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА, ИНЖЕЊЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПЛАНОВА
7.7.2018 ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd
SAMOSTALNI ELEKTROINŽENJER ZA GRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA

07.09.2018. - ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕЊА И ПОВЕЗИВАЊА, ИНЖЕЊЕР ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ РДЦ - ЕМС Београд   NAZAD
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

Објављује конкурс за радно место:

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕЊА И ПОВЕЗИВАЊА
(1 извршилац)
Место рада: Београд

Организациона целина: Инвестиције и стратегија / Центар за развој / Сектор за пројекте прикључења и повезивања.

ОПИС ПОСЛА:
припрема планове набавки и планове израде пројектних задатака за пројекте прикључења и повезивања;
припрема предлоге техничке спецификације и учествује у реализацији набавки за пројекте прикључења и повезивања;
комуницира, сарађује и врши усаглашавање са корисницима преносног система у свим фазама процеса прикључења;
усаглашава, управља и контролише реализацију и извештавање по уговорима 1, 2 и 3 и одобрењем за прикључење са корисницима преносног система;
спроводи и контролише активности у вези израде анализе варијанти начина прикључења (техно - економска анализа) као саставног дела студије прикључења;
спроводи и контролише активности неопходне за реализацију пројеката прикључења у студијској, припремној и фази градње прикључка и испитивања утицаја на преносни систем објекта који се прикључује;
спроводи и контролише процес интерног и техничког прегледа прикључка;
организује и контролише проверу усаглашености објекта корисника са правилима о раду преносног система - фаза испитивања;
организује и спроводи колаудацију прикључка;
спроводи потребне активности са оператором дистрибутивног система до склапања уговора о повезивању - студијска фаза;
контролише активности ОДС и ОПС по склапању Уговору о повезивању;
координира активности ОДС-а и ОПС-а у припремној фази и у току градње објеката повезивања;
координира активности код спровођења техничког прегледа објеката повезивања;
координира активности на спровођењу протокола за пуштање објекта повезивања у погон;
израђује решења и сагласности ЕМС АД у свим фазама пројеката прикључења и повезивања објеката на преносни систем;
сарађује са представницима институција укљученим у процес припреме, реализације градње и пријема завршених пројеката прикључења и повезивања;
одговоран је за праћење и реализацију задатака из домена рада;
израђује извештаје у вези реализације пројекта прикључења и повезивања;
учествује у раду комисија и радних тимова у домену рада сектора;
прати законе и подзаконска акта и предлаже и учествује у изради правилника, норматива и стручних стандарда из области рада сектора;
обавља и друге радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који произлазе из природе описаног посла;
прати иновације из области рада и иницира њихову примену у пракси;
предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења ефикасности и квалитета процеса рада у организационом делу којем припада;

УСЛОВИ:
висока стручна спрема, мин. 240 ESPB бодова, ЕЛЕТРОТЕХНИКА-ЕНЕРГЕТИКА
2 године радног искуства
MSODO - МS Office - Средњи ниво
обавезно познавање енглеског језика - Средњи ниво
обевезно поседовање возачке дозволе Б категорије
Радни однос се заснива на одређено време.

Потребно је доставити испод наведена документа Сектору за развој људских потенцијала на адресу: Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com

CV (са наведеним контакт подацима – телефон и е-mail)
фотокопија дипломе
доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или потврда)
фотокопија лиценце (за место где је то обавезан услов)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за пријаву је 07.09.2018.

vise informacija - Elektromreza Srbije konkurs

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

Објављује конкурс за радно место:

ИНЖЕЊЕР ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ РДЦ
(1 извршилац)
Место рада: Београд

Организациона целина: Информационо комуникационе технологије / Сектор за оперaтивне технологије центара управљања / Служба за оперативне технологије РДЦ.

ОПИС ПОСЛА:
асистира и спроводи интерни развој и унапређења, пројектовање, инсталирање , тестирање база података и SCADA/EМС апликација за управљање електроенергетским преносним системом регионалних диспечерских центра;
асистира и спроводи екстерни развој и унапређење SCADA/EМС апликација за управљање електроенергетским преносним системом регионалних диспечерских центара;
учествује у моделовању електроенергетског система Србије и екстерних зона опсервабилности;
спроводи послове на имплементацији, проширивању и модификацији SCADA/EМС система у РДЦ;
моделује базу података, креира и модификује кориснички интерфејс за нове објекте;
учествује у надзору и контроли функционалности SCADA/EМС система и расположивости информација које се преносе у РДЦ;
спроводи послове администрације SCADA/EМС система, администрације и креирања архивских извештаја;
припрема подлоге за израду техничког дела тендерске документације, предлаже покретање набавке, учествује у раду комисија за набавку и прати реализацију уговора за које је одговоран;
асистира и спроводи интервентно одржавање SCADA/EМС системе и апликација за управљање електроенергетским преносним системом регионалних диспечерских центара; ургентно реагује у случају поремећаја рада система;
асистира и израђује документацију везану за процесе, процедуре, правилнике, корисничка и техничка упутства, прибављање и одржавање техничке документацијеза SCADA/EMS системе регионалних диспечерских центра;
учествује у управљању променама, инцидентима и подршци корисницима SCADA/EМС система у РДЦ;
учествује у пријемним испитивањима код испоручиоца (FAT), функционалним испитивањима у РДЦ (SAT) и пуштање у рад SCADA/EМС система и енергетских апликација;
израђује спецификације и технички део тендерске документације, учествује у раду комисија за набавку и прати реализацију уговора за које је одговоран;
асистира и спроводи израду документације везане за процесе, процедуре, правилнике, корисничка и техничка упутства за информационе система који су у надлежности службе;
одговоран је за праћење и реализацију задатака из домена рада;
обавља и друге радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који произлазе из природе описаног посла;

УСЛОВИ:
висока стручна спрема – академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
није неопходно претходно радно искуство
MSODO - МS Office - Основни ниво
обавезно познавање енглеског језика - Средњи ниво
Радни однос се заснива на одређено време.

Потребно је доставити испод наведена документа Сектору за развој људских потенцијала на адресу: Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com

CV (са наведеним контакт подацима – телефон и е-mail)
фотокопија дипломе
фотокопија лиценце (за место где је то обавезан услов)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за пријаву је 07.09.2018.

vise informacija - Elektromreza Srbije konkurs
 
   
Web Analytics