ELEKTROENERGETIKA

elektro energetika firma 1 elektro energetika firma 2 elektro energetika firma 3

VESTI SRBIJA

Inženjerska komora Srbije objavila registre licenciranih inženjera
23 Jun 2020 - ekapija, ingkomora
Inženjerska komora Srbije kreirala je aplikaciju za pretragu podataka licenciranih lica sadržanih u registrima, a detaljne informacije možete pogledati OVDE. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je stupio na snagu 12. februara 2020. godine, propisano je da se pravo na upotrebu profesionalnog naziva, odnosno pravo na obavljanje stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, stiče upisom aktivnog statusa u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registar licenciranih izvođača, na osnovu važeće polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Sva licencirana lica mogu da izvrše uvid u registre i provere svoj status OVDE, navedeno je na sajtu Komore.

U skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za odgovorna lica i registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera, u slučaju izmene, odnosno dopune drugih podataka sadržanih u Registru zahtev za ažuriranje podataka podnosi se odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

U slučaju promene ličnih podataka, onlajn zahtev možete popuniti OVDE. Obrazac je nakon preuzimanja neophodno odštampati, potpisati i skeniranog poslati na adresu elektronske pošte: izmeneadresa@ingkomora.rs .

INFORMACIJA O UPISU U REGISTARNa osnovu ugovora između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije, registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera, registar licenciranih izvođača i evidenciju stranih lica koja obavljaju stručne poslove, vodi Inženjerska komora Srbije.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 9/2020, u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 12. februara 2020. godine, propisano je da se licenca za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača radova, izdaje na osnovu položenog stručnog ispita, te da se na osnovu donetog rešenja o izdavanju licence upis u registar licenciranih lica vrši po službenoj dužnosti.

Lica kojima je izdata licenca u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu zakona upisana su u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registar licenciranih izvođača radova.

Lica kojima je izdata licenca dužna su da dostave važeću polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti radi upisa aktivnog statusa u registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registru licenciranih izvođača.

Shodno članu 129a zakona, licencirani prostorni planer, licencirani urbanista, licencirani arhitekta urbanista, licencirani inženjer, licencirani arhitekta, licencirani pejzažni arhitekta i licencirani izvođač mora biti osiguran od odgovornosti za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu (osiguranje od profesionalne odgovornosti).

Inženjerska komora Srbije može preuzeti osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti svojih članova licenciranih prostornih planera, licenciranih urbanista, licenciranih arhitekata urbanista, licenciranih inženjera, licenciranih arhitekata, licenciranih pejzažnih arhitekata i licenciranih izvođača.

Inženjerska komora Srbije je i u 2020 godini obezbedila polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti svojim članovima - odgovornim planerima, urbanistima, projektantima i izvođačima radova, koji izmire obavezu plaćanja godišnje članarine.

Članovi Komore su osigurani od profesionalne odgovornosti po svim štetnim događajima nastalim prilikom obavljanja stručnih poslova. Maksimalna suma za osiguranje po članu i štetnom događaju iznosi 15.000,00 evra (1.763.695,50 dinara). Članovi Komore koji su osigurani ne učestvuju u novčanom iznosu u štetnom događaju (franšiza). Osiguranjem se pokriva odgovornost licenciranih inženjera, projektanata i izvođača radova (svih članova Inženjerske komore Srbije) za štete nanete investitoru usled grešaka i propusta nastalih u obavljanju poslova izrade prostornih i urbanističkih planova, projektovanja, izvođenja radova i nadzora.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti člana Inženjerske komore Srbije ne isključuje mogućnost njegovog dodatnog individualnog ili drugog kolektivnog osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Upisom aktivnog statusa u registar na osnovu važeće polise osiguranja od profesionalne odgovornosti stiče se pravo na upotrebu profesionalnog naziva, odnosno pravo na obavljanje stručnih poslova utvrđenih zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

U registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registar licenciranih izvođača status "nije aktivan" upisuje se:

na lični zahtev;
nedostavljanjem važeće polise osiguranja od profesionalne odgovornosti;
neispunjavanjem uslova za produženje licence u skladu sa zakonom;
suspendovanjem licence u skladu sa zakonom;
na osnovu drugih razloga propisanih zakonom.


Licu koje je upisano u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registar licenciranih izvođača radova, na lični zhtev izdaje se uverenje o podacima upisanim u registar.

U slučaju izmene podataka na osnovu kojih je doneto rešenje o izdavanju licence, promena podataka u Registru vrši se po donošenju akta kojim se potvrđuje promena podataka, po službenoj dužnosti.

U slučaju izmene, odnosno dopune drugih podataka sadržanih u Registru zahtev za ažuriranje podataka podnosi se odmah a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene. Promena podataka u Registru se vrši u roku od pet dana od dana prijema zahteva za ažuriranje podataka.

Vođenje Registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera je bliže uređeno Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za odgovorna lica i registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera ("Službeni glasnik RS", broj 51/2019).VESTI SRBIJA - više vesti - pretraga vesti


7 Jul 2020 Koliko košta struja u Srbiji a koliko u drugim zemljama? bif

2 Jul 2020 Srbija će u zajedničkom preduzeću za HE na Drini imati 51% kapitala b92

30 Jun 2020 Prvi ugovori za kupovinu automobila na struju ove nedelje mondo

29 Jun 2020 Srbija i RS grade tri nove hidroelektrane na Drini politika

29 Jun 2020 Dnevni rekordi u proizvodnji struje HE Đerdap 1 i Zvornik rtv

26 Jun 2020 Digitalni alati i platforme za održavanje i upravljanje zgradama schneider

26 Jun 2020 Regionalno finale PowerUp! Izazova innoenergy

24 Jun 2020 EPS se drži dobro, nema šteta od poplava mondo

23 Jun 2020 Postrojenje u TENT smanjiće emisiju sumpor dioksida b92

23 Jun 2020 Inženjerska komora Srbije objavila registre licenciranih inženjera ekapija, ingkomoraWeb Analytics