elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Inženjer za SCADA sisteme NDC, Inženjer za bilateralno tržište električne energije, Inženjer za visokonaponske vodove, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC
22.10.2021 - Elektromreža Srbije Beograd

Elektromreža Srbije a.d. Beograd

Инжењер за SCADA системе НДЦ
у оквиру Центрa за оперативне технологије центара управљања, са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Учествујеш у надзору и контроли функционалности SCADA система и расположивости информација које се преносе у НДЦ Спроводиш послове администрације SCADA система, администрације и креирања архивских извештаја Учествујеш у моделовању електроенергетског система Србије и екстерних зона опсервабилности и пословима моделовања базе података, креирања и модификације корисничког интерфејса за нове објекте Спроводиш послове на имплементацији, проширивању и модификацији SCADA система у НДЦ Учествујеш у пријемним испитивањима код испоручиоца (FAT), функционалним испитивањима у НДЦ (SAT) и пуштање у рад SCADA система и енергетских апликација Учествујеш у управљању променама, инцидентима и подршци корисницима SCADA система у НДЦ Асистираш и спроводиш интервентно одржавање SCADA системе и апликација за управљање електроенергетским преносним системом Националног диспечерског центра Асистираш и спроводиш интерни и екстерни развој и унапређења, пројектовање, инсталирање, тестирање база података и SCADA апликација за управљање електроенергетским преносним системом Националног диспечерског центра

А поседујеш:
Високу стручну спрему - академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике Знање из MS Оffice – средњи ниво Знање из енглеског језика – средњи ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.
Инжењер за билатерално тржиште електричне енергије
у оквиру Дирекције за тржиште електричне енергије, са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Провераваш исправност рада система за пријаву, обраду и прихватање дневних планова рада и обавештаваш о уоченим неправилностима и спроводиш тестирање измена у систему Провераваш тачност унетих података у систему за пријаву, обраду и прихватање дневних планова рада и отклањаш неправилности Ажурираш додељена права на прекограничне капацитете додељене од суседног оператора преносног система у информациони систем и уносиш компензационе програме Размењујеш и хармонизујеш планове и програме размене са операторима преносног система и програме размене са регулационим блоковима Израђујеш Дневни план рада ЕЕС у процесу дан унапред Комуницираш са учесницима на тржишту у вези балансне одговорности и балансног тржишта електричне енергије Објављујеш на сајту податке из надлежности Сектора Обрађујеш податке за спровођење дневних аукција Израђујеш апликације за несметану реализацију процеса пријаве, обраде и прихватања дневних планова рада и израду Дневног плана рада ЕЕС у процесу дан унапред Прати законску регулативу и друга подзаконска акта из области тржишта електричне енергије Идeнтификуjeш ризикe из oблaсти рaдa и спрoвoдиш дeфинисaнe мeрe зa смaњeњe идeнтификoвaних ризикa

А поседујеш:
Високу стручну спрему – академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике Знање из MS Оffice – средњи ниво Знање из енглеског језика – средњи ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.
Инжењер за високонапонске водове
у оквиру Дирекције за асет менаџмент, са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Излазиш на терен и асистираш приликом снимања и анализирања стања код хаварија високонапонских водова Анализираш стање високонапонских водова на основу извештаја о одржавању и погонских догађаја Обрађујеш услове и сагласности за изградњу и озакоњење објеката у близини високонапонских водова и израду урбанистичких и осталих просторних планова Учествујеш у изради техничке спецификације и вршењу интерно техничке контроле пројектне документације у једноставнијим пројектима одржавања Учествујеш у спровођењу интерних техничких прегледа и стављању у погон нових и реконструисаних високонапонских водова Асистираш приликом снимања високонапонских водова специјалистичком опремом Учествујеш у раду комисије за категоризацију, расход и отуђење демонтиране опреме Прикупљаш и обједињујеш потребе за опремом за високонапонске водове, материјалом и деловима од стране регионалних центара одржавања и учествујеш у припреми тендерске документације Учествујеш у пријемним и функционалним испитивањима опреме (FAT и SAT) Учествујеш у раду Комисија за израду техничке регулативе Учествујеш у имплементацији нових типова опреме и испитних метода Учествујеш у изради делова Годишњег извештаја и основне техничке документације Учествујеш у ажурирању корисничке базе података о високонапонским водовима Учествујеш у изради извештаја из области делокруга рада службе Учествујеш у прорачуну и провери параметара високонапонских водова за потребе ЕМС АД Учествујеш у унапређењу и развоју нових технологија на високонапонским водовима

А поседујеш:
Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике Знање из MS Оffice – средњи ниво Знање из енглеског језика – основни ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.
Инжењер за оперативно управљање – диспечер НДЦ
у оквиру Националног диспечерског центра (НДЦ) Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Пратиш рад преносног система и СММ блока (контролни блок Србија – Црна Гора – С. Македонија) Вршиш промену топологије преносне мреже – издавање налога за манипулације Обезбеђујеш услове за извођење планираних и непланираних радова у преносној мрежи и издајеш докумената за рад Учествујеш у активностима регулације напона Управљаш производњом и регулацијом фреквенције и снаге размене Одржаваш параметре система у нормалним границама приликом стабилног рада, али и у условима поремећаја Санираш поремећаје и кварове у мрежи Анализираш рад ЕЕС употребом софтверских апликација и SCADA/EMS система Пратиш и протоколишеш унутардневни процес на тржишту електричне енергије Идeнтификуjeш ризикe из oблaсти рaдa, као и да oбaвљaш aктивнoсти и спрoвoдиш дeфинисaнe мeрe зa смaњeњe идeнтификoвaних ризикa Радиш у сменама Волиш да радиш у тиму Поседујеш добре комуникационе вештине Стално учиш и усавршаваш се

А поседујеш:
Високу стручну спрему - академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике Знање из MS Оffice – средњи ниво Знање из енглеског језика – средњи ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.Povezani POSLOVI

03.11.2021 Vodeći inženjer za projekte priključenja Elektromreža Srbije Beograd

22.10.2021 Inženjer za SCADA sisteme NDC, Inženjer za bilateralno tržište električne energije, Inženjer za visokonaponske vodove, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC Elektromreža Srbije Beograd

22.10.2021 Vodeći inženjer za izradu sistemskih studija, Inženjer za administraciju raspodele prekograničnih prenosnih kapaciteta i garancije porekla, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC Elektromreža Srbije Beograd

01.07.2021 Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC, Inženjer za tehničke sisteme komunikacije i upravljanja u području prenosa Elektromreža Srbije Beograd

01.07.2021 Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova, Inženjer za lokalno upravljanje, Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Elektromreža Srbije Beograd

01.07.2021 Inženjer za operativno upravljanje - dispečer, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa Elektromreža Srbije Valjevo

01.07.2021 Inženjer za operativno upravljanje - dispečer Elektromreža Srbije Bor

08.05.2021 Rukovalac asistent visokonaponskih postrojenja Elektromreža Srbije Pančevo

26.02.2021 Vodeći inženjer za visokonaponsku opremu (2), Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC (4), Inženjer za planiranje i analizu investicionih planova, Elektro inženjer za gradnju investicionih objekata Elektromreža Srbije Beograd

26.02.2021 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC BOR Elektromreža Srbije a.d. BorWeb Analytics