elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Vodeći inženjer za izradu sistemskih studija, Inženjer za administraciju raspodele prekograničnih prenosnih kapaciteta i garancije porekla, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC
22.10.2021 - Elektromreža Srbije Beograd

Elektromreža Srbije a.d. Beograd

Vodeći inženjer za izradu sistemskih studija

Водећи инжењер за израду системских студија
у оквиру Дирекције за развој, са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Израђујеш програмске задатке за потребе процеса израде системских студија Израђујеш и вршиш валидацију тржишних и мрежних модела за потребе израде системских студија Израђујеш различите врсте анализа стационарног и динамичког стања за потребе израде системских студија Учествујеш у изради Плана развоја преносног система Републике Србије Учествујеш у изради техничког дела конкурсне документације за јавне набавке које су од интереса за посао Службе Пратиш кључне индикаторе перформанси за област рада Службе Учествујеш у раду ENTSOE асоцијације у радним групама од интереса за послове Службе Учествујеш у ревизији интерних стандарда у деловима који се тичу процеса прикључења на преносни систем у сагласности са међународним регулативама и праксом Сарађујеш са научно-истраживачким и другим институцијама и активно учествујеш у раду у оквиру међународних електроенергетских асоцијација које су од интереса за посао Службе Учествујеш у изради нових методологија везано за спровођење системских студија Учествујеш у раду пројектних тимова на реализацији студијских пројеката као и у осталим стручним тимовима ЕМС АД из надлежности Службе

А поседујеш:
Високу стручну спрему – академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике Претходно искуство од минимум 3 године Знање из MS Оffice – виши ниво Знање из енглеског језика – средњи ниво

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Инжењер за администрацију расподеле прекограничних преносних капацитета и гаранције порекла
у оквиру Дирекције за тржиште електричне енергије, са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Припремаш податке везане за расподелу прекограничних преносних капацитета учесницима на тржишту електричне енергије, за гаранције порекла и за потребе прорачуна резидуалног микса Oбављаш улогу оператора система за расподелу прекограничних преносних капацитета Oбављаш улогу оператора регистра гаранција порекла Oбављаш улогу оператора система за управљање тржиштем електричне енергије Асистираш у припреми улазних података за фактурисање у вези расподеле прекограничних преносних капацитета и гаранција порекла Припремаш, објављујеш и ажурираш податке и документа на сајту ЕМС у вези расподеле прекограничних преносних капацитета и гаранција порекла Комуницираш са учесницима на тржишту у вези расподеле прекограничних преносних капацитета и гаранција порекла Асистираш при пријави и отклањању кварова у вези система за расподелу прекограничних преносних система Асистираш при изради периодичних извештаја и публикација у вези расподеле прекограничних преносних капацитета и гаранција порекла Пратиш законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде из области тржишта електричне енергије Идeнтификуjeш ризикe из oблaсти рaдa и спрoвoдиш дeфинисaнe мeрe зa смaњeњe идeнтификoвaних ризикa

А поседујеш:
Високу стручну спрему – академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике Знање из MS Оffice – средњи ниво Знање из енглеског језика – средњи ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.
Инжењер за планирање рада преносног система
у оквиру Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Израђујеш моделе преносног система и архивираш их у складу са ENTSO-E оперативним приручником Израђујеш анализе сигурности и водиш статистику испуњености критеријума сигурности N-1 Вршиш снимање тренутног стања Електроенергетског система Израђујеш прогнозу потрошње преносног система Провераваш усклађеност производње и потрошње у циљу поузданог рада система Вршиш прорачунавања листе опсервабилности са суседним операторима преносног система Ажирураш податке и параметре SCADA/EMS апликација неопходних за планирање рада система Учествујеш у оперативном планирању на ЕНТСО-Е нивоу/ рад на специјализованој ЕНТСО-Е платформи Учествујеш у изради прогнозе производње из обновљивих извора Учествујеш у прорачуну адекватности преносног система Идeнтификуjeш ризикe из oблaсти рaдa, као и да oбaвљaш aктивнoсти и спрoвoдиш дeфинисaнe мeрe зa смaњeњe идeнтификoвaних ризикa;

А поседујеш:
Високу стручну спрему – академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике Знање из MS Оffice – средњи ниво Знање из енглеског језика – средњи ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.
Инжењер за оперативно управљање – диспечер РДЦ
у оквиру Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Београду/ Новом Саду/ Крушевцу/

Од тебе се очекује да:
Асистираш у надзору токова снага и напонских прилика у делу ЕЕС у надлежности Обезбеђујеш место рада у преносној мрежи у надлежности, а под надзором диспечера у смени Асистираш при пријему, обради и дистрибуцији интервентних захтева и одобрења за искључење елемената ЕЕС Асистираш у санирању поремећаје у преносној мрежи у надлежности, а под надзором диспечера у смени Асистираш у надзору даљински управљаних ЕЕО ЕМС АД Асистираш у изради анализе сигурности на делу преносног система у надлежности Асистираш у спровођењу планова одбране ЕЕС Асистираш око планирања искључења елемената ЕЕС у надлежности Даљински командујеш ЕЕО ЕМС АД у систему даљинског командовања под надзором диспечера у смени Идeнтификуjeш ризикe из oблaсти рaдa и обaвљaш aктивнoсти и спрoвoдиш дeфинисaнe мeрe зa смaњeњe идeнтификoвaних ризикa Радиш у сменама Волиш да радиш у тиму Поседујеш добре комуникационе вештине Стално учиш и усавршаваш се

А поседујеш:
Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике Знање из MS Оffice – средњи ниво Знање из енглеског језика – основни ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.
Povezani POSLOVI

03.11.2021 Vodeći inženjer za projekte priključenja Elektromreža Srbije Beograd

22.10.2021 Inženjer za SCADA sisteme NDC, Inženjer za bilateralno tržište električne energije, Inženjer za visokonaponske vodove, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC Elektromreža Srbije Beograd

22.10.2021 Vodeći inženjer za izradu sistemskih studija, Inženjer za administraciju raspodele prekograničnih prenosnih kapaciteta i garancije porekla, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC Elektromreža Srbije Beograd

01.07.2021 Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC, Inženjer za tehničke sisteme komunikacije i upravljanja u području prenosa Elektromreža Srbije Beograd

01.07.2021 Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova, Inženjer za lokalno upravljanje, Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Elektromreža Srbije Beograd

01.07.2021 Inženjer za operativno upravljanje - dispečer, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa Elektromreža Srbije Valjevo

01.07.2021 Inženjer za operativno upravljanje - dispečer Elektromreža Srbije Bor

08.05.2021 Rukovalac asistent visokonaponskih postrojenja Elektromreža Srbije Pančevo

26.02.2021 Vodeći inženjer za visokonaponsku opremu (2), Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC (4), Inženjer za planiranje i analizu investicionih planova, Elektro inženjer za gradnju investicionih objekata Elektromreža Srbije Beograd

26.02.2021 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC BOR Elektromreža Srbije a.d. BorWeb Analytics