elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova, Inženjer za lokalno upravljanje, Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja,
01.07.2021 - Elektromreža Srbije Beograd

Elektromreža Srbije a.d. Beograd

Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova

Инжењер за одржавање високонапонских водова
у оквиру Дирекције за одржавање преносног система
са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Асистираш приликом израде предлога плана одржавања и искључења
Асистираш приликом снимања и анализирања стања код хитних интервенција, испада, хаварија, грешака, отказа или кварова на високонапонским водовима
Прикупљаш и асистираш у обради и анализи информација о погонским догађајима
Прикупљаш документацију за потребну за издавање сагласности и техничких услова
Асистираш при изради пројектних задатака и ИТК за пројекте инвестиционог одржавања
Учествујеш у интерно-технчким прегледима и стављању у погон нових и реконструисаних елемената ЕЕ система
Израђујеш потребну техничку документацију за демонтирану опрему
Учествујеш у фабричким и пријемним испитивањима опреме за високонапонске водове и мерењу отпора уземљења стубова далековода

А поседујеш:
Високу стручну спрему - мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике - енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.Inženjer za lokalno upravljanje

Инжењер за локално управљање
у оквиру Дирекције за техничку подршку преносном систему
са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Пружаш техничку подршку организационим целинама за локално управљање, другим организационим целинама ЕМС АД, у вези са локалним управљањем и деликругом рада службе, као и трећим лицима
Асистираш у инсталацији, тестирању, администрацији, развоју и одржавању система локалног управљања
Израђујеш технички део тендерске документације и учествујеш у раду комисија за јавне набавке
Учествујеш у раду на изради интерних стандарда, техничких упутстава и процедура за пројектовање, извођење и одржавање из области деловања
Учествујеш у изради листа сигнала и конфигурацији система локалног управљања
Учествујеш у изради припадајућих делова пројектних задатака за потребе ЕМС АД у вези са системима локалног управљања
Ажурираш asset базе техничких података опреме за системе локалног управљања
Асистираш у прегледу и интерној ревизији пројектно-техничке документације
Асистираш у изради делове протокола и спроводиш једноставније радне задатке приликом пријемних испитивања код испоручиоца опреме за локално управљање (ФАТ)
Учествујеш у имплементацији радних параметара и листи сигнала за уређаје локалног управљања у објектима ЕМС АД, трећих лица и суседних оператора
Асистираш у изради и спроводиш једноставније радне задатке за прво пуштање система локалног управљања у рад ( САТ) у новим и реконструисаним објектима
Асистираш и спроводиш једноставније радне задатке у постројењима ЕМС АД и трећих лица, на периодичном и постхаваријском испитивању опреме, састављању извештаја о стању опреме
Вршиш анализу погонских догађаја, пратиш рад опреме, предлажеш превентивне мере и израђујеш статистичке извештаја о раду уређаја локалног управљања
Асистираш у спровођењу пројеката у лабораторији за РЗУ у складу са планом пројекта и задацима који су му додељени

А поседујеш:
Високу стручну спрему - мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja

Инжењер за управљање одржавањем високонапонских постројења
у оквиру Дирекције за одржавање преносног система, са местом рада у Београду

Уколико желиш да:
Асистираш приликом израде предлога плана одржавања и искључења и подносиш захтеве за искључење
Израђујеш налоге за обављање послова
Излазиш на терен и асистираш приликом снимања и анализирања стања код хитних интервенција, испада, хаварија, грешака, отказа или кварова на високонапонским постројењима
Прикупљаш и асистираш у обради и анализи информација о погонским догађајима
Анализираш стање елемената високонапонске опреме и сопствене потрошње на основу извештаја о одржавању, извештаја о прегледу постројења, погонских догађаја и инспекцијских налога
Асистираш приликом спровођења интерне техничке контроле (ИТК) пројектне документације
Асистираш приликом израде извештаја о одржавању и ажурирању базе података
Асистираш при изради пројектних задатака и интерне техничке контроле за инвестиционе пројекте
Учествујеш у интерним техничким прегледима и стављању у погон нових и реконструисаних елемената електроенергетског система
Организујеш и спроводиш (контролно) термовизијско снимање постројења
Вршиш контролу радова трећих лица
Вршиш прекласификацију демонтиране опреме и израђујеш потребну техничку документацију за демонтирану опрему
Анализираш потребе и предлажеш план набавки у домену високонапонских постројења
Израђујеш технички део конкурсне документације и учествујеш у реализацији набавки за потребе високонапонских постројења
Учествујеш у фабричким и пријемним испитивањима високонапонске опреме и сопствене потрошње

А поседујеш:
Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

*Претходно радно искуство није потребно.

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.
Povezani POSLOVI

13.07.2022 Inženjer za projekte priključenja, Inženjer za ispitivanje i analizu stanja elementa relejne zaštite, Inženjer za relejnu zaštitu Elektromreža Srbije Beograd

13.07.2022 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC, Inženjer za lokalno upravljanje, Inženjer za kapitalne investicione projekte Elektromreža Srbije Beograd

13.07.2022 Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje Elektromreža Srbije BG, KS

29.03.2022 Inženjer za izradu tehnoloških rešenja i tehničkih uslova, Inženjer za podršku operativnom upravljanju i DTS, Inženjer za administraciju balansne odgovornosti, Samostalni inženjer za automatske sisteme Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za pripremu i ispitivanje uređaja za merenje električne energije, Elektro inženjer za pripremu investicionih projekata, Inženjer za planiranje razvoja prenosnog sisitema Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Vodeći inženjer za kapitalne investicione projekte, Inženjer za energetske aplikacije u NDC, Inženjer za SCADA sisteme NDC Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za kontrolu i nadzor merenja električne energije, Inženjer za balansni mehanizam i unutardnevni proces, Inženjer za lokalno upravljanje Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za operativno upravljanje - dispečer RDC Elektromreža Srbije Valjevo

27.02.2022 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC Elektromreža Srbije Beograd

03.11.2021 Vodeći inženjer za projekte priključenja Elektromreža Srbije BeogradWeb Analytics