elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Vodeći inženjer za visokonaponsku opremu (2), Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC (4), Inženjer za planiranje i analizu investicionih planova, Elektro inženjer za gradnju investicionih objekata
26.02.2021 - Elektromreža Srbije Beograd

Elektromreža Srbije a.d. Beograd

Vodeći inženjer za visokonaponsku opremu

Водећи инжењер за високонапонску опрему
у оквиру Дирекције за техничку подршку преносном систему
(2 извршиоца)

Од тебе се очекује да:
Кoординираш поправке трансформатора, пружаш технолошку подршку и вршиш праћење поправки
Организујеш и планираш поправке трансформатора
Припремаш подлоге за планирање одржавања и усаглашавање планова
Организујеш послове санације хаварија на високонапонској опреми и предлажеш техничка решења за санацију
Организујеш и вршиш обраду података неопходних за анализу стања високонапонске опреме и доносиш неопходне мере након анализе
Израђујеш пројектне задатке и техничке спецификације, вршиш интерну техничку контролу пројектне документације и надзор
Организујеш управљање техничком документацијом, ажурирање базе података и израду једнополних шема
Вршиш контролу пројектног задатка и преглед техничке документације и вршиш надзор приликом замене енергетских трансформатора
Спроводиш операције током ИТП
Израђујеш и усаглашаваш програме и динамику испитивања, контролу спровођења испитивања и анализу добијених резултата
Процењујеш стања и технолошку употребљивост демонтиране високонапонске опреме
Израђујеш технички део конкурсне документације и учествујеш у реализацији набавки високонапонске опреме, материјала, услуга и радова
Усаглашаваш програм фабричких испитивања и обука и учествујеш у стручним тимовима за фабричка испитивања и обуке
Израђујеш и контролишеш израду техничке регулативе из домена високонапонске опреме и постројења
Анализираш добијене резултате након испитивања SF6 гаса
Вршиш техничку контролу пројектних задатака и прегледа документацију у деловима који се односе на високонапонску опрему
Предлажеш мере за унапређење и развој високонапонске опреме
Контролишеш и спроводиш израду прорачуна струја кратких спојева

А поседујеш:
Високу стручну спрему, академске студије мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Радно искуство од минимум 2 године
Лиценце бр. 351 или 451
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво
Возачку дозволу „Б“ категорије

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV, фотокопију дипломе, потврду о претходном радном искуству, фотокопију лиценце и фотокопију возачке дозволе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC

Инжењер за оперативно управљање – диспечер НДЦ
у оквиру Дирекције за управљање преносним системом
(4 извршиоца)

Од тебе се очекује да:
Пратиш рад ЕЕС и СММ блока
Асистираш при промени топологије преносне мреже – издавању налога за манипулације
Уз супервизију, обезбеђујеш услове за извођење планираних и непланираних радова у преносној мрежи и издајеш докумената за рад
Асистираш у активностима регулације напона
Aсистираш у активностима управљања производњом и регулацијом фреквенције и снаге размене

А поседујеш:
Високу стручну спрему - академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – ЕНЕРГЕТИКА
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.Inženjer za planiranje i analizu investicionih planova

Инжењер за планирање и анализу инвестиционих планова
у оквиру Центра за развој, Сектора за стратегију

Од тебе се очекује да:
Обједињујеш различите изворе података у један при припреми елемената за израду подлога и прикупљању података за инвестиционе планове ЕМС АД
Асистираш у изради Плана израде пројектних задатака за инвестиционе пројекте и припрема улазних података за израду пројектних задатака за инвестиционе и одговарајућих Техничких услова
Учествујеш у изради рачунарских модела, прорачуна и анализа системских показатеља у годинама које покривају План инвестиција у преносни систем за трогодишњи период са пројекцијом за наступајући петогодишњи период
Асистираш у дефинисању и анализирању могућих сценарија финансирања у Плану инвестиција у преносни систем за трогодишњи период са пројекцијом за наступајући петогодишњи период
Асистираш у изради предлога Плана инвестиција у преносни систем за трогодишњи период са пројекцијом за наступајући петогодишњи период и изради предлога текста
Асистираш у изради предлога годишњег инвестиционог плана (ГИП) и Плана набавки за ОЈ Инвестиције и стратегија
Обједињујеш податке при праћењу реализације ГИП-а и изради кварталних и годишњег извештаја о реализацији ГИП-а
Припремаш подлоге за израду техничких делова конкурсне документације

А поседујеш:
Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, Електротехника-ЕНЕРГЕТИКА
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.Elektro inženjer za gradnju investicionih objekata

Електро инжењер за градњу инвестиционих објеката
у оквиру Центра за инвестиције, Сектора за инвестиционе пројекте високонапонских водова

Од тебе се очекује да:
Провераваш комплетност и исправност техничке документације и статуса пројекта
Прикупљаш документацију и пружаш подршку у прибављању неопходних дозвола од надлежних министарстава, инспекција и екстерних институција (пријаве радова, сагласности, употребне дозволе,…)
Припремаш документа и податке за израду техничког дела конкурсне документације јавних набавки Израђујеш извештаје о статусу активности на изградњи
Пратиш извођење појединих фаза електро радова на пројекту/објекту
Прикупљаш податке у циљу сагледавања степена реализације уговора и уносиш податке у пословно информациони систем (одржаваш успостављене Листе активности на пројектима и попуњаваш типске извештаје)
Прикупљаш податке и документацију за све завршне радове (ИТП, ТП, колаудација, примопредаја документације)

А поседујеш:
Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, Електротехника-ЕНЕРГЕТИКА
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво
Возачку дозволу „Б“ категорије

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV, фотокопију дипломе и фотокопију возачке дозволе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Povezani POSLOVI

29.03.2022 Inženjer za izradu tehnoloških rešenja i tehničkih uslova, Inženjer za podršku operativnom upravljanju i DTS, Inženjer za administraciju balansne odgovornosti, Samostalni inženjer za automatske sisteme Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za pripremu i ispitivanje uređaja za merenje električne energije, Elektro inženjer za pripremu investicionih projekata, Inženjer za planiranje razvoja prenosnog sisitema Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Vodeći inženjer za kapitalne investicione projekte, Inženjer za energetske aplikacije u NDC, Inženjer za SCADA sisteme NDC Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za kontrolu i nadzor merenja električne energije, Inženjer za balansni mehanizam i unutardnevni proces, Inženjer za lokalno upravljanje Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za operativno upravljanje - dispečer RDC Elektromreža Srbije Valjevo

27.02.2022 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC Elektromreža Srbije Beograd

03.11.2021 Vodeći inženjer za projekte priključenja Elektromreža Srbije Beograd

22.10.2021 Inženjer za SCADA sisteme NDC, Inženjer za bilateralno tržište električne energije, Inženjer za visokonaponske vodove, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC Elektromreža Srbije Beograd

22.10.2021 Vodeći inženjer za izradu sistemskih studija, Inženjer za administraciju raspodele prekograničnih prenosnih kapaciteta i garancije porekla, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC Elektromreža Srbije Beograd

01.07.2021 Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC, Inženjer za tehničke sisteme komunikacije i upravljanja u području prenosa Elektromreža Srbije BeogradWeb Analytics