elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova
26.09.2020 - Elektromreža Srbije BO,KŠ,NS

Elektromreža Srbije a.d. Bor, Kruševac, Novi Sad
Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova

Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место
Координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова
у оквиру Самосталног Сектора за логистику, са местом рада у Новом Саду, Крушевцу и Бору

Од тебе се очекује да:
Вршиш координацију примене начела превенције у смислу члана 13. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима;
Координираш реализацију планираних активности;
Предлажеш представнику инвеститора у ЕМС АД покретање поступка израде измена или допуна Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду;
Организујеш сарадњу и међусобно обавештавање свих послодаваца и других лица који истовремено или један за другим изводе радове на градилишту, вршиш координацију њихових активности у погледу спровођења мера за безбедност и здравље на раду ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести;
Обезбеђујеш да сви послодавци и остала лица на градилишту буду упознати са Планом превентивних мера безбедности и здравља на раду, односно са његовим изменама или допунама;
Координираш споразуме ради провере правилног извођења радних активности;
Предузимаш мере ради обезбеђивања приступа градилишту, тако да приступ имају само лица која имају дозволу за улазак на градилиште;
Обавештаваш Представника инвеститора и/или надлежну инспекцију рада о случајевима када послодавци и остала лица не примењују мере за безбедан и здрав рад.
Предлажеш прекид радова уколико дође до угрожавања безбедности и здравља запослених или осталих лица на градилишту, о чему обавештаваш представника инвеститора и Лице за БЗР код извођача радова;
Свакодневно обилазиш градилиште на коме врши координацију;
Водиш свакодневну Евиденцију о обиласку градилишта и исту достављаш Служби за БЗР у ЕМС АД, Представнику инвеститора и лицу за БЗР код извођача радова;
Сарађујеш са лицем за БЗР у ЕМС АД у циљу примене мера БЗР на градилиштима ЕМС АД;
Сарађујеш по свим питањима из делокруга послова координатора за извођење радова са представником инвеститора одређеним за контакт;
И вршиш друге активности у складу са важећим прописима, Уредбом безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима, Упутством о БЗР на градилиштима ЕМС АД и другим интерним актима ЕМС АД.

И потребно је да имаш:
Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, из области архитектуре, грађевинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, заштите животне средине и заштите на раду, машинског инжењерства или саобраћајног инжењерства
Радно искуство од минимум 3 године на пословима изградње објеката или пословима безбедности и здравља на раду код извођача радова
Знање из MS Оffice – основни ниво Возачку дозволу „Б“ категорије (активан возач)
Положен Стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV, фотокопију дипломе, потврду о претходном радном искуству, потврду о положеном стручном испиту и фотокопију возачке дозволе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Кандидат који буде изабран у процесу селекције биће ангажован током периода извођења радова на градилишту ЕМС АД-а, са могућношћу продужетка ангажовања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Povezani POSLOVI

26.02.2021 Vodeći inženjer za visokonaponsku opremu (2), Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC (4), Inženjer za planiranje i analizu investicionih planova, Elektro inženjer za gradnju investicionih objekata Elektromreža Srbije Beograd

26.02.2021 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC BOR Elektromreža Srbije a.d. Bor

20.10.2020 Inženjer za SCADA sisteme NDC, Inženjer za energetske aplikacije u NDC, Samostalni operativni inženjer za bezbednost i zdravlje na radu Elektromreža Srbije Beograd

05.10.2020 Inženjer za administraciju balansne odgovornosti i balansnog tržište električne energije Elektromreža Srbije Beograd

26.09.2020 Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova Elektromreža Srbije BO,KŠ,NS

23.06.2020 Upravnik smene elektrane Adecco Pančevo

18.06.2020 Operativni inženjer asistent - dispečer RDC (2), Inženjer za pripremu i nadzor podataka iz EE objekata, Inženjer za analizu uticaja na prenosni sistem Elektromreža Srbije Beograd

18.06.2020 Inženjer za kontrolu i nadzor merenja električne energije, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(2) Elektromreža Srbije Beograd

18.06.2020 Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Vodeći inženjer za projekte priključenja i povezivanja, Inženjer za nadzemne vodove, Inženjer za visokonaponsku opremu(2) Elektromreža Srbije Beograd

18.06.2020 Operativni inženjer asistent - dispečer RDC, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa Elektromreža Srbije Novi SadWeb Analytics