elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Vodeći nadzorni inženjer za elektroenergetske sisteme i postrojenja,Vodeći nadzorni inženjer za kontrolu,upravljanje i zaštitu (2),Inženjer izvršenja za elektro energetska postrojenja,Koordinator za projektovanje i izvođenje radova
18.03.2020 - EPS Obrenovac

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ЗА 1 (ЈЕДНОГ) ИЗВРШИОЦА НА РАДНОМ МЕСТУ:
ВОДЕЋИ НАДЗОРНИ ИНЖЕЊЕР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ СИСТЕМЕ И ПОСТРОЈЕЊА

Служба извршења електро радова, Сектор инвестиција

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“
ОСНОВНИ ПОСЛОВИ:

Учествује у реализацији пројеката на реконструкцији и модернизацији постројења, изради годишњих и средњорочних планова у Огранку ТЕНТ за активности из своје стручне оспособљености.
Одговоран за координацију, квалитет, рокове и реализацију послова електро надзора за електроенергетске системе и постројења.
Организује директан надзор над реализацијом пројекта из своје струке и даје техничка објашњења и тумачења за извођење монтажних радова
Припрема документацију, спецификације и уговоре за пројекте и друге документе из дела своје стручне оспособљености, учествује у обезбеђивању и дефинисању понуда, техничких услова, дозвола, сагласности, грађевинских и употребних дозвола.
Врши надзор на реконструкцији и изградњи објеката, прави периодичне извештаје о реализацији извршених послова надзора, прати реализацију свих уговора за које је задужена служба а у делу из своје стручне оспособљености, прати реализацију пројеката и обезбеђује потребне радње за извршење пројеката у складу са законом о планирању и изградњи и учествује у реализовању планске и пројектне документације.
Сарађује са осталим надзорним органима из службе у циљу праћења и евидентирања свих измена на изведеном објекту насталих у односу на основни одобрени пројекат.
Учествује у свим активностима испитивања и пуштања у пробни погон изведених пројеката у области своје стручне оспособљености у Огранку ТЕНТ и ван њега.
Прати најновија техничка достигнућа из области енергетике из своје струке, по потреби учествује и у осталим активностима службе и сектора, сарађује са сарадницима из своје струке из осталих делова Огранка ТЕНТ
Обавља и друге послове из области развоја, градње и унапређења производње које му наложe руководиоци Сектора и Службе

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

VII1 / II степен високог образовања, електро струке – електроенергетика;
Поседовање инжењерске лиценце 350 и/или 450, пожељно и 351 и/или 451 (Закон о планирању и изградњи);
3 године радног искуства у захтеваном степену и струци.

Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла“

Радни однос се заснива на неодређено време.

Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова (скениране копије диплома/уверења о стеченим квалификацијама и лиценцама, односно потврде/копије уговора о раду или друге доказе о стеченом радном искуству) достављати искључиво преко сајта poslovi.infostud.com

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
Рок за конкурисање: 18.03.2020.

vise informacija


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ЗА 2 (ДВА) ИЗВРШИОЦА НА РАДНОМ МЕСТУ:
ВОДЕЋИ НАДЗОРНИ ИНЖЕЊЕР ЗА КОНТРОЛУ, УПРАВЉАЊЕ И ЗАШТИТУ
Служба извршења електро радова, Сектор инвестиција
Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“
ОПИС ПОСЛА:

Учествује у реализацији пројеката на реконструкцији и модернизацији постројења, изради годишњих и средњорочних планова у Огранку ТЕНТ за активности из своје стручне оспособљености;
Одговоран за координацију, квалитет, рокове и реализацију послова електро надзора за контролу, управљање и заштите;
Организује директан надзор над реализацијом пројекта из своје струке и даје техничка објашњења итумачења за извођење монтажних радова;
Припрема документацију, спецификације и уговоре за пројекте и друге документе из дела своје стручне оспособљености, учествује у обезбеђивању и дефинисању понуда, техничких услова, дозвола, сагласности, грађевинских и употребних дозвола;
Врши надзор на реконструкцији и изградњи објеката, прави периодичне извештаје о реализацији извршених послова надзора, прати реализацију свих уговора за које је задужена служба а у делу из своје стручне оспособљености, прати реализацију пројеката и обезбеђује потребне радње за извршење пројеката у складу са законом о планирању и изградњи и учествује у реализовању планске и пројектне документације;
Сарађује са осталим надзорним органима из службе у циљу праћења и евидентирања свих измена на изведеном објекту насталих у односу на основни одобрени пројекат;
Учествује у свим активностима испитивања и пуштања у пробни погон изведених пројеката у области своје стручне оспособљености у Огранку ТЕНТ и ван њега;
Прати најновија техничка достигнућа из области енергетике из своје струке, по потреби учествује и у осталим активностима службе и сектора, сарађује са сарадницима из своје струке из осталих делова Огранка ТЕНТ
Обавља и друге послове из области развоја, градње и унапређења производње које му наложe руководиоци Сектора и Службе.

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

VII-1 / II степен високог образовања електро струке;
Један извршилац са лиценцом 352 (Закон о планирању и изградњи);
Други извршилац са лиценцом 353 и/или 453 (Закон о планирању и изградњи);
3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме.

Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла“

Радни однос се заснива на неодређено време.

Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова (скениране копије диплома/уверења о стеченим квалификацијама и лиценцама, односно потврде/копије уговора о раду или друге доказе о стеченом радном искуству) достављати искључиво преко сајта poslovi.infostud.com

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
Рок за конкурисање: 18.03.2020.


vise informacija


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ЗА 1 (ЈЕДНОГ) ИЗВРШИОЦА НА РАДНОМ МЕСТУ:
ИНЖЕЊЕР ИЗВРШЕЊА ЗА ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА

Служба електро одржавања ТЕНТ А, Сектор одржавања ТЕНТ А
Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“
ОПИС ПОСЛА:

Координира рад у групацији, усмерава активности према важности и хитности посла, раднике ТЕНТ-а и извођаче радова;
Са осталим инжењерима извршења усаглашава све активности на најцелисходнији начин за рад електране, технолозима и шефом смене;
Учествује у доношењу планова ремонта постројења које одржава;
Покреће поступак за набавку приручних основних средстава;
Предлаже потребне реконструкције уочене у експлоатацији постројења;
Заједно са шефом Службе и пословођом се стара да сва права и дужности радника буду спроведена према нормативним актима ТЕНТ;
Организује периодичну обуку радника у циљу подизања знања потребних за боље обављање радних задатака;
Дужан је да се ван радног времена одазове на позив шефа смене и преко пословођа организује формирање групе за интервенцију.

ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА:

Погонску спремност постројења које одржава;
Придржавање свих упутстава испоручиоца опреме и посебних упутстава датим уз радни налог при спровођењу свих задатака.

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

VII-1 / II степен високог образовања електро струке – смер електроенергетски;
Стручни испит за координатора за извођење радова (Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима) – Уверење о положеном стручном испиту;
3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме.

Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла“ A

Радни однос се заснива на неодређено време.

Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова (скениране копије диплома/уверења о стеченим квалификацијама и положеном стручном испиту, односно потврде/копије уговора о раду или друге доказе о стеченом радном искуству) достављати искључиво преко сајта poslovi.infostud.com

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
Рок за конкурисање: 18.03.2020.


vise informacija


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ЗА 1 (ЈЕДНОГ) ИЗВРШИОЦА НА РАДНОМ МЕСТУ:
КООРДИНАТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Служба извршења електро радова, Сектор инвестиција
Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“
ОПИС ПОСЛА:

Врши контролу предмера и предрачуна, послова из предмера од почетка градње;
Стара се о пословима у вези комплетирања елабората инвестиционо техничке документације, прати и анализира технолошке цене тржишта у електро области, предузима мере за што целисходнију реализацију израђених пројеката;
Прати најновија техничка достигнућа у циљу сагледавања могућности примене нових технологија;
Прикупља, чува, сарађује и сређује техничку документацију везану за објекте где врши надзор, проучава инвестиционо техничку документацију, уговоре и услове грађења, даје предлоге и мишљења у погледу допуна и измена пројеката у току градње;
Контролише извођење свих радова на објектима где врши надзор по квалитету, количинама, контролише извођење и оверава привремене ситуације, контролише грађевинску књигу и дневник, организује испитивање узорака;
Учествује у раду комисије за технички преглед и пријема техничке документације за коначни обрачун и примопредају објеката, предузима мере за одржавање рокова изградње;
Приликом пројектовања координира са пројектантом на пословима за које је стручно оспособљен према важећем закону о БЗР на привременим или покретним градилиштима (прави план превентивних мера, а по почетку радова усаглашава исти);
Приликом извођења радова координира рализацију планираних активности поштујући важећи закон о БЗР на привременим или покретним градилиштима;
Обавља и друге послове из области развоја, градње и унапређења производње које му налаже руководилац сектора и службе.

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

VII-1 / II степен високог образовања електро струке;
Одговарајућа електро лиценца (Закон о планирању и изградњи);
Положен стручни испит за обављање послова координатора за пројектовање и извођење радова (Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима);
3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме.

Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла“

Радни однос се заснива на неодређено време.

Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова (скениране копије диплома/уверења о стеченим квалификацијама, лиценци и положеном стручном испиту, односно потврде/копије уговора о раду или друге доказе о стеченом радном искуству) достављати искључиво преко сајта poslovi.infostud.com

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
Рок за конкурисање: 18.03.2020.

vise informacija


Povezani POSLOVI

12.06.2024 Elektroprojektant solarnih elektrana Green Energy 360 Beograd

04.04.2024 Elektroprojektant solarnih elektrana – elektroinženjer (2) Green Energy 360 Beograd

13.03.2024 Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer(3), Stručni saradnik za kratkoročnu trgovinu - spot trgovac električnom energijom(3) Elektroprivreda Srbije Beograd

16.02.2024 Elektroprojektant solarnih elektrana – elektroinženjer (2 izvršioca) Green Energy 360 Beograd

06.01.2024 Specijalista za elektroposlove NIS Zrenjanin

07.10.2023 Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer (6) Elektroprivreda Srbije Beograd

12.08.2023 Projektant rasvete Elektrokovina plus Beogad

01.06.2023 Specijalista za elektroposlove NIS Zrenjanin

06.04.2023 Inženjere elektroprojektante Technosteel & Consulting Ruma

29.03.2023 Specijalista za elektroposlove NIS ZrenjaninWeb Analytics