elektroenergetika

CG:Za HE Komarnica predviđena investicija od 246mE
31 Maj 2020 - analitika

Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je i Predlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici. Generalna direktorica Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marina Izgarević Pavićević na današnjoj konferenciji za štampu nakon sjednice Vlade, saopštila je da je u cilju poštovanja aspekata zaštite životne sredine za ovaj planski dokument, donijeta odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni.

„Prilikom izrade ovog planskog dokumenta poštovana je sva međunarodna regulativa, sporazumi i konvencije, poštovani su propisi iz oblasti infrastrukture, propisi koji se odnose na kulturnu baštinu, na životnu sredinu i dr.“, istakla je Izgarević Pavićević.

Kako je napomenula, Plan obuhvata središnji tok rijeke Komarnice i ima veliki hidroenergetski potencijal. Takođe, Plan obuhvata 5577 ha i i prostire se na teritoriji opština Šavnik i Plužine.

Prema riječima generalne direktorice Izgarević Pavićević, realizacijom Detaljnog prostornog plana Crna Gora dobiće benefite iz aspekta elektroenergetskog, a samim tim i iz aspekta razvoja poljoprivrede, turizma i unapređenja infrastrukture u ovom dijelu opština.

Ističući da je ovaj prostorni plan na potpun transparentan način došao u Vladinu proceduru usvajanja, Izgarević Pavićević je navela da je sprovedeno prethodno učešće javnosti kao i javna rasprava.

„Jedan od ključnih parametara koji je bio izvor za određivanje varijantnih rješenja i lociranje buduće brane jeste kota normalnog uspora. Analizirana su četiri varijantna rješenja i odabrano je rješenje koje nema uticaja na kanjon Nevidio i Šavnik naselje“, saopštila je ona.

Navodeći da je Plan dostavljen na mišljenje i Republici Bosna i Hercegovina od koje je Crna Gora dobila preporuke koje se tiču životne sredine, uticaja na vazduh, klimu i zdravlje ljudi, Izgarević Pavićević je napomenula da su preporuke implementirane kroz ovaj planski dokument i Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu.

Predračunska vrijednost investicije procijenjena je na 246,53 miliona eura, dok je realizacija predviđena na period od pet godina. Prilikom izrade ovog Detaljnog prostornog plana kao polazna osnova korišćen je Prostorni plan Crne Gore koji važi do 2020. godine kao i Strategija energetike do 2030.

Četiri varijante

Obrađivači Nacrta plana su ukupno razmatrali četiri varijante sa kotama normalnog uspora 801, 806, 811 i 816 metara nadmorske visine.

Najvažniji kriterijum za definisanje kote normalnog uspora je uslov i obaveza da se ne remeti prirodni režim u zoni naselja Šavnik i u zoni Kanjona Nevidio.

Vlada se kao najoptimalniju opredijelila za kotu 811, a odustala i od kote 816 koja je ekonomski najprofitabilnija jer takva akumulacija HE Komarnice ugrožava i grad Šavnik i Kanjon Nevidio.

“Proračunom je konstatovano da za kotu normalnog uspora na 811 mnm uspor od akumulacije nema uticaj na prirodno tečenje rijeke Pridvorice u zoni Šavnika odnosno da se gubi na oko jedan km nizvodno od naselja Šavnik”, piše u Nacrtu detaljnog plana.

Brana visine 176 metara

Hidroelektrana Komarnica se predviđa kao uzvodna stepenica HE Piva koja će proizvoditi oko 213 GWh električne energije.

Buduća elektrana koristiće hidropotencijal rijeke Komarnice, između akumulacije Piva i zone naselja Šavnik, do kanjona Nevidio.

Brana HE Komarnica se planira na lokaciji Lonci, u suženom dijelu kanjona rijeke Komarnice, 45 km uzvodno od postojeće brane HE Piva. Površina sliva Komarnice iznosi oko 775 km2 što čini ukupno 56% površine sliva Pive.

“Profil je uzak, kanjonskog tipa, je širine od oko 30 m na koti 650, do oko 140 m na koti 820 mnm. Kanjonske strane se pružaju strmo uvis, na lijevom boku od kote 650 mnm do 820 mnm, a na desnom do kote 720 mnm, a odatle vertikalno na gore do kote 820 mnm. Iznad kote 860 mnm kanjon se širi”, opisuje se u Nacrtu.

Za potrebe pristupa HE Komarnica planira se izgradnja pristupnog puta od 10,9 kilometara, koji bi se odvajao na devetnaestom kilometru puta Nikšić – Foča kod sela Brezna.

Lučno-betonska brana buduće HE Komarnica biće smještena u vrlo uskom „V“ profilu kanjona, i imaće prema “ optimizacionim analizama” u Idejnom projektu, konstruktivnu visinu od 176 m, poluprečnika oko 440 m i dužine oko 980 m.

Povezane vesti BALKAN

20 Sep 2021 TE PLJEVLJA NEMA REALNU ALTERNATIVU vijesti

19 Apr 2021 EPCG da unaprijedi poslovanje u svim segmentima vijesti

4 Apr 2021 CG: Pregovara se sa EZ o dobijanju dodatnih sati za Termoelektranu vijesti

6 Feb 2021 Rad TE Pljevlja biće produžen, manje štetna od ljeta 2022. vijesti

3 Sep 2020 Koncesioni akt za HE Komarnica uručen EPCG analitika

23 Avg 2020 EPCG obilježava jubilej analitika

26 Jul 2020 CG: Do 2024. za energetiku milijarda eura analitika

31 Maj 2020 CG:Za HE Komarnica predviđena investicija od 246mE analitika

26 Jan 2020 Obnovljivi izvori prioritet EPCG analitika

18 Mar 2019 CG: Gradiće se HE Komarnica analitikaWeb Analytics