elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT
KNJIGE NA SRPSKOM EEE EEE SLEDEĆA >


L. Strezoski - MODELOVANJE I FUNDAMENTALNI PRORAČUNI AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA

V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

M . Đurić - RELEJNA ZAŠTITA

M . Ćalović, A.Sarić - EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠTA

S. Vukosavić - Digitalno upravljanje električnim pogonima

Ž. Đurišić - VJETROELEKTRANE

A. Savić, D. Šošić - METODE OPTIMIZACIJE - primena u elektroenergetici

S. Vukosavić - Električne mašine

J. Mikulović, Ž. Đurišić - SOLARNA ENERGETIKA

M. Kostić - Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 10 od ukupno 74 knjiga na srpskomWeb Analytics


Najtraženije: Postrojenja, Relej, Instalacije, Sistem


L. Strezoski - MODELOVANJE I FUNDAMENTALNI PRORAČUNI AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA

KNJIGA "MODELOVANJE I FUNDAMENTALNI PRORAČUNI AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA" autor Luka V. Strezoski

Fakultet tehnickih nauka, 2021 (Novi Sad: FTN, Grafički centar GRID). - VIII , 108 str. : ilusr. ; 24 cm. - (Edicija "Tehničke nauke - monografije" ; 83)SADRŽAJ

PREDGOVOR 1

GLAVA 1 5
UVOD
1.1 STANJE U OBLASTI 8
1.1.1 Tokovi snaga 8
1.1.2 Kratki spojevi 10
1.2 MOTIVACIJA ZA PISANJEM MONOGRAFIJE 12

GLAVA 2 15
NAČIN RADA I PRIKLJUČENJA NA MREŽU RAZLIČITIH VRSTA DER
2.1 FOTONAPONSKE ELEKTRANE 15
2.2 VETROELEKTRANE 16
2.3 MIKROTURBINE 20
2.4 GORIVNE CELIJE 22
2.5 MOTORI SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM 23
2.6 DISTRIBUIRANA SKLADIŠTA ENERGIJE 24
2.6.1 Akumulatorske baterije 25
2.6.2 Zamajci 26
2.7 HIBRIDNA VOZILA 27
2.8 KLASIFIKACIJA DER NA OSNOVU NAČINA POVEZANOSTI NA MREŽU 31

GLAVA 3 35
MODELI DER ZA PRORAČUNE NESIMETRIČNIH TOKOVA SNAGA AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA
3.1 UPRAVLJAČKE STRATEGIJE DER 35
3.1.1 Tradicionalne naizmenične mašine 37
3.1.2 DFIM i IBDER 38
3.2 KLASIFIKACIJA ČVOROVA AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA 39

GLAVA 4 43
MODELI DER ZA PRORAČUNE REŽIMA AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA S KRATKIM SPOJEVIMA
4.1 DER TIPA 1 - SINHRONE MAŠINE DIREKTNO PRIKLJUČENE NA MREŽU 43
4.2 DER TIPA 2 - ASINHRONA MAŠINA DIREKTNO PRIKLJUČENA NA MREŽU 44
4.3 DER TIPA 3 - DFIM 45
4.4 DER TIPA 3-4 - IBDER I DFIM U SLUČAJU USPEŠNE KONTROLE STRUJE KRATKOG SPOJA 48
4.4.1 Zahtevi FRT 50
4.4.1.1 Zahtevi FRT nekoliko reprezentativnih zemalja 50
4.4.1.2 Zahtevi za injektiranjem reaktivne struje za vreme kratkog spoja 51
4.4.1.3 Zajedničke karakteristike prikazanih FRT zahteva 51
4.4.2 Modeli DER tipa 3-4 u suptranzitnom, tranzitnom i ustaljenom režimu 53
4.4.2.1 Modeli DER tipa 3-4 u suptranzitnom režimu 54
4.4.2.2 Modeli DER tipa 3-4 u tranzitnom režimu 56
4.4.2.3 Modeli DER tipa 3-4 u ustaljenom režimu 57

GLAVA 5 59
PRORAČUN NESIMETRIČNIH TOKOVA SNAGA AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA SA SAVREMENIM DER

GLAVA 6 65
PRORAČUN KRATKIH SPOJEVA AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA SA SAVREMENIM DER
6.1 DEFINICIJA GENERALIZOVANOG A-KOLA 65
6.2 PRORAČUN REŽIMA GENERALIZOVANOG A­ KOLA 67
6.2.1 Trofazno generalizovano A-kolo 68
6.2.1.1 Tevenenov ekvivalent trofaznog generalizovanog A-kola vidjen iz čvorova s kompleksnim kratkim spojem 72
6.2.1.2 Opis topologije kompleksnog kratkog spoja 74
6.2.1.3 Matematički model trofaznog modula kompleksnog kratkog spoja 75
6.2.1.4 Matrica incidencije 77
6.2.2 Matematički model kompleksnog kratkog spoja generalizovanog A-kola 78
6.2.3 Proračun stanja ekvivalenta generalizovanog A-kola 79
6.2.4 Proračun stanja celokupnog generalizovanog A-kola 80
6.3 PRORAČUN REŽIMA AKTIVNE DISTRIBUTIVNE MREŽE S KOMPLEKSNIM KRATKIM SPOJEM 82

GLAVA 7 85
NUMERIČKA VERIFIKACIJA FUNDAMENTALNIH PRORAČUNA AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA
7.1 TOKOVI SNAGA 85
7.2 KRATKI SPOJEVI 91

GLAVA 8
ZAKLJUČCI MONOGRAFIJE

GLAVA 9
LITERATURA 101